Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó


Toán
*Tính bằng cách thuận tiện nhất:
Tổ 1:
45 + 127 + 15
= ( 45 + 15) + 127
=

60 + 127

=

187

Tổ 2, 3:
89 + 247 + 253
= 89 + (247 + 253)
= 89 + 500
= 589Toán

*Nêu tính chất kết hợp của phép cộng ?

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có
thể lấy số thứ nhất cộng với tổng của số
thứ hai và số thứ ba


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ


To¸n
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán :Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số
là 10. Tìm hai số đó.
Bài giải *Cách thứ nhất:

Tóm tắt

?

Hai lần số bé là:70 – 10 = 60

Số lớn:
10

Số bé:
?

Nhận xét:

70 Số bé là: 60 : 2 = 30
Số lớn là: 30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn :40

Số bé = (Tổng - Hiệu ) : 2

Số bé: 30
To¸n

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài toán :Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm
hai số đó.
Bài giải *Cách thứ hai:
?
Hai lần số lớn là:70 + 10 = 80
Số lớn:
Số lớn là: 80 : 2 = 40
70
10
Số bé:
Số bé là: 40 - 10 = 30
?
Đáp số: Số lớn :40
Số bé: 30
Nhận xét: Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 2


Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
*Cách 1:

?

*Cách 2:

10

Số lớn:

Số lớn:
70

Số bé:

?

?
Hai lần số bé là:70 – 10 = 60

Số bé:

10

70

?
Hai lần số lớn là:70 + 10 = 80

Số bé là: 60 : 2 = 30

Số lớn là: 80 : 2 = 40

Số lớn là: 30 + 10 = 40

Số bé là: 40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn :40

Đáp số: Số lớn :40

Số bé: 30

Số bé: 30

Số bé = (Tổng - Hiệu ) : 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

* Luyện tập
Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi.Bố
hơn con 38 tuổi.Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu
tuổi ?
Tóm tắt
? tuæi
Tuổi bố:
38 tuæi 58 tuæi
Tuổi con:
?
tuæi


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài 3: Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4 A
trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được
bao nhiêu cây?
Thảo luận nhóm đôi:
+ Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
+ Bài toán thuộc dạng toán gì ? Đâu là tổng? Đâu là hiệu?
+ Muốn tìm số cây lớp 4A trồng được ta làm như thế nào?
+ Tìm số cây lớp 4B trồng được ta làm cách nào?


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Luyện tập
Bài 3:

Tóm tắt

? cây

4B :
50 cây

4A :
? cây

600 cây


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

* Luyện tập

Bài 4. Tính nhẩm:
Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng
bằng 8. Tìm hai số đó.
Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0
Số lớn là: 8
Vậy hai số cần tìm là :0 và 8


Tóm tắt:

? quả

14 quả

Số quả dứa của mỗi hàng là:
A.
B.
C.
D.

? quả

Hàng trên 5 quả, hàng dưới 9 quả.
Hàng trên 6 quả, hàng dưới 8 quả.
Hàng trên 7 quả, hàng dưới 7 quả.
Hàng trên 10 quả, hàng dưới 4 quả.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×