Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN


1)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
408 + 85 + 92

2)

Tìm x:

x – 306 = 504
Kết quả:

Kết quả:
408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85
=

500


=

585

+ 85

x – 306 = 504
x = 504 + 306
x = 810


TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU HAI SỐ ĐÓ
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.
Tổng
Hiệu
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:
10

Số bé:
?

70


Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:
Số bé:10

?

70


Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt:

Số lớn:

10

Số bé:

70

30

Bài giải: Hai lần số bé là:
70 - 10

= 60

Số bé là :

(70 - 10) : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 =

Đáp số:

Cách 1:

40 (hoặc 70 – 30 = 40)

Số bé là: 30

Số lớn là: 40

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2


Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt:

?

Số lớn:

10

Số bé:
?

10

70


Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt:

40
?

Số lớn:

10

Số bé:

Bài giải:

70

?

Hai lần số lớn là:
(70 + 10) = 80

Số lớn là :

(70 + 10) : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10

Đáp

= 30 (hoặc 70 – 40 = 30)

số: Số lớn: 40

Số bé: 30.

Cách 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


+
+ Muốn
Muốntìm
tìmhai
haisố
sốkhi
khibiết
biếttổng
tổngvà
vàhiệu
hiệucủa
của
chúng,
chúng,ta
talàm
làmnhư
nhưthế
thếnào?
nào?

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi.
Hỏi bố bao nhiờu tuổi, con bao nhiờu tuổi ?

Tóm tắt:

? TUỔI

Tuổi bố:

38 tuổi

Tuổi con:

58 tuổi

?

Bài 2: Một lớp học cú 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gỏi
là 4 em. Hỏi lớp học đú cú bao nhiờu học sinh trai,gỏi?

Tóm tắt:

Số HS trai:

? HỌC
SINH
4 học sinh

Số HS gái:
? HỌC
SINH

28 học sinh


? TUỔI

Tóm tắt: Tuổi bố:

38 tuổi

Tuổi con:

58 tuổi

?

Bài giải:
Cách 2:

Cách 1:
Tuổi của con là :

Tuổi của bố là :

(58 – 38 ) : 2 = 10 ( tuổi )

(58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuổi )

Tuổi của bố là :

Tuổi của con là :

10 + 38

48 – 38

= 48 ( tuổi )

Đáp số : Con : 10 tuổi
Bố : 48 tuổi

= 10 ( tuổi )

Đáp số : Bố : 48 tuổi
Con : 10 tuổi


? HỌC
SINH

Tóm tắt: Số HS trai:

4 học sinh

Số HS gái:

28 học sinh

? HỌC
BàiSINH
giải:

Cách 1:

Cách 2:

Số học sinh gái là:

Số học sinh trai là:

(28 - 4) : 2 = 12 (học sinh)

( 28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học sinh trai là:

Số học sinh gái là:

12 + 4 = 16 (học sinh)

16 - 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh gái

Đáp số: 16 học sinh trai

16 học sinh trai

12 học sinh gái


AI NHANH- AI ĐÚNG?


Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng
bằng 8. Tỡm hai số đó ?

* Đáp án nào đúng ?
a) Số lớn là 0, số bé là 8.
b) Số lớn là 7, số bé là 1.
a) Số lớn là 8, số bé là 0.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×