Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA
HAI SỐ ĐÓ
TOÁN LỚP 4
Chúng mình cùng
khởi động nhé!


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
I. Bài toán: Tổngcủa hai số là 80.
Hiệu
của hai số đó là 10.
Tìm hai số
đó. ?
Cách thứ nhất:
Số lớn:
10

Số bé:
Bài giải


80

?

Hai lần số bé là:
80 -10 = 70
Số bé là:
70 : 2 = 35
Số lớn là:
35 + 10 = 45
( Hoặc: 80 – 35 = 45)
Đáp số: Số lớn: 45
Số bé: 35

Số bé = ( 80 – 10 ) : 2 = 35
Tổng

Hiệu

Nhận xét:
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
I. Bài toán: Tổngcủa hai số là 80.
Hiệu
của hai số đó là 10.
Tìm hai số
đó.
Cách thứ hai:
?

Số lớn:

10

Số bé:

80Bài giải ?

Hai lần số lớn là:
80 +10 = 90
Số lớn là:
90 : 2 = 45
Số bé là:
45 - 10 = 35
(Hoặc: 80 – 45 = 35)
Đáp số: Số lớn: 45
Số bé: 35

Số lớn = ( 80 + 10 ) : 2 = 45
Tổng

Hiệu

Nhận xét:
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thử thách 1:
Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn
con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thử thách 2:

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số
học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học
sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thử thách 3:
Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A
trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng
được bao nhiêu cây?


Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Thử thách 4:

Tìm hai số biết tổng hai số là 8 và
hiệu hai số cũng là 8.Toán
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Muốn tìm hai số
khi biết tổng và
hiệu của hai số ta
làm thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×