Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOØA
HÖNG

LỚP 4


Toán
Kiểm tra bài cũ
1)

Đặt tính rồi tính tổng:
2814 + 1429 + 3046
Đáp án

2 ) Tính

bằng cách thuận tiện nhất:
408 + 85 + 92
Đáp án

408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85

2814

=

500

+ 1429

=

585

3046
7289

+ 85


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
(Trang 47)

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.

Tóm tắt :

?

Số lớn:
10

Số bé:
?

70


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓBài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.
Tóm tắt :

?

Số lớn:
10

Số bé:
?
30

70

Bài giải
Hai lần số bé là:
70 – 10 = 60
Số bé là:
60 : 2 = 30
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé : 30

Số
Số bé
bé =
= (Tổng
(Tổng -- Hiệu):2
Hiệu):2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.
Tỡm hai số đó.
Tóm tắt :

Cách 2

?

Số lớn:
10

Số bé:
?

70

Hai lần số lớn là:
70 + 10 = 80
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Số bé là:
40 – 10 = 30
Đáp số: Số lớn: 40
Số bé : 30

Số
Số lớn
lớn =
= (Tổng
(Tổng +
+ Hiệu):2
Hiệu):2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Muốn
Muốntìm
tìmhai
haisố
sốkhi
khibiết
biếttổng
tổngvà
vàhiệu
hiệu
ta
talàm
làmthế
thếnào?
nào?
Cách 1

Số bé = (Tổng - Hiệu):2

Cách 2

Số lớn = (Tổng + Hiệu):2


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Số bé = (Tổng - Hiệu):2
Số lớn = (Tổng + Hiệu):2
Luyện tập
Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38
tuổi. Hỏi bố bao nhiờu tuổi, con bao nhiờu tuổi ?


Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38
tuổi. Hỏi bố bao nhiờu tuổi, con bao nhiờu tuổi ?
? tuổi

Tóm tắt

58 tuổi

Tuổi bố:
Tuổi con:

38 tuổi
? tuổi

Bài giải
Hai lần tuổi của con là:
58 – 38 = 20 (tuổi)
Tuổi của con là:
20 : 2 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10 + 38 = 48 (tuổi)
Đáp số: bố: 48 tuổi
con :10 tuổi.

Bài giải
Hai lần tuổi của bố là:
58 + 38 = 96 (tuổi)
Tuổi của bố là:
96 : 2 = 48 (tuổi)
Tuổi của con là:
48 – 38 = 10 (tuổi)
Đáp số: bố: 48 tuổi
con: 10 tuổi.


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Số bé = (Tổng - Hiệu):2
Số lớn = (Tổng + Hiệu):2
Luyện tập
Bài 1:
Bài 2: Một lớp học cú 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học
sinh gỏi là 4 em. Hỏi lớp học đú cú bao nhiờu học sinh trai,
bao nhiờu học sinh gỏi?


Bài 2: Một lớp học cú 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh
gỏi là 4 em. Hỏi lớp học đú cú bao nhiờu học sinh trai, bao nhiờu học
sinh gỏi?
? Học sinh
Tóm tắt
Học sinh trai:
Học sinh gái:
? Học sinh
Bài giải
Hai lần số học sinh trai là:
28 + 4 = 32 (học sinh)
Số học sinh trai là:
32 : 2 = 16 (học sinh)
Số học sinh gái là:
16 - 4 = 12 (học sinh)
Đáp số: 16 học sinh trai,
12 học sinh gái.

4 H/S

28 Học sinh

Bài giải
Hai lần số học sinh gái là:
28 - 4 = 24 (học sinh)
Số học sinh gái là:
24 : 2 = 12 (học sinh)
Số học sinh trai là:
12 + 4 = 16 (học sinh)
Đáp số: 16 học sinh trai,
12 học sinh gái.


Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Số bé = (Tổng - Hiệu):2

Số lớn = (Tổng + Hiệu):2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×