Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 9 2012

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2012
1. Thực hiện chương trình:
Đã thực hiện xong chơng trình tuần 5.5
2. Hoạt động dạy và học.
Đa số Gv thực hiện nghiêm túc về phân phối chương trình, bài soạn đày đủ cà
có chất lượng như đc Thanh, Thuỷ, San, Viễn, Hải Lý, Mùi, Vân Anh, Duyên,... và
rất nhiều đồng chí khác.
Hồ sơ cá nhân cơ bản, đầy đủ. Hồ sơ lớp lâp kịp thời và giáo viên vào điểm đầy
đủ.
Đã hoàn thành việc nhập dữ liệu ở phần mềm OMMS đảm bảo chính xác, tất cả
giáo viên thực hiện nghiêm túc.
Công tác dự giờ, thao giảng đã đi vào nề nếp, triễn khai theo đúng lịch của
chuyên môn và của tổ trưởng - Đồng thời đã coi trọng vai trò tư vấn thúc đẩy bồi
dưỡng đội ngũ.
Thực hiện nghiêm túc việc mượn và sử dụng đồ dùng dạy học và dạy tại phòng
bộ môn tiêu biểu có đc San, đc Việt và các giáo viên dạy môn Tin học. Giáo viên đã
sử dụng phiếu báo bằng vi tính đến nay cơ bản thành thạo và nộp kịp thời.
Trong dạy học nhiều đồng chí đã chú ý rèn luyện các kỹ năng cho học sinh, phát
huy vai trò tổ chức, điều hành, hướng dẫn trong các tiết học. Khai thác các thiết bị
dạy học hiệu quả hơn.
Toàn trường đã quyết tâm xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho từng môn, lớp đảm

bảo khách quan và tiệm cận đến thực chất. Đồng thời đã khởi động sớm việc tổ chức
BDHSG, HS năng khiếu, dạy nghề lớp 8 và ôn tập lớp 9.
- Chất lượng thao giảng các tiết khá tốt, đã nâng cao kỹ thuật dạy ở một số đồng
chí được đánh giá khá cao, tạo tiền đề cho đội ngũ tham gia thi GVDG các cấp.
Tồn tại:
Thực hiện chơng trình một số bộ môn chưa đúng tiến độ, do nhiều yếu tố khách
quan: Hội nghị nhiều trong tháng 9 nên chậm 0.5 tuần so với dự kiến.
Trong dạy học, một số đồng chí chưa đổi mới trong phương pháp dạy học, chưa
rút kinh nghiệm để cải tiến cách dạy nên hiệu quả chưa cao, thể hiện rõ và tồn tại
nhiều là: Phân bố thời gian các hoạt động chưa hợp lý, còn nói và viết nhiều, thao tác
sử dụng các đồ dùng, thí nghiệm chưa tốt, còn vụng về.
Vẫn còn đồng chí chưa vào điểm trong tháng 9 (KT ngày 01/10) như CN k8,9 (đc
Cường), TD 7C (đc Sơn)
Trong giảng dạy chưa chú trọng rèn các đối tượng yếu kém. Trình bày bảng cẩu
thả, chưa khoa học, chưa đẹp, việc hướng dẫn học sinh học tập về nhà còn hạn chế,
nhiều đồng chí làm việc riêng còn quá nhiều, chưa sử dụng quỹ thời gian ở trên lớp.
Một số giáo viên con ngồi khi giảng bài cho HS.
Về hồ sơ chuyên môn chưa kiểm tra nhiều đồng chí nên việc bổ sung, điều chỉnh
cách soạn còn thiếu, do đó trong tháng 10, Ban giám hiệu và tổ trưởng cần tăng cường kiểm tra chuyên đề và phần hành toàn thể CB-GV nhiều hơn.
Các loại hồ sơ cá nhân nh: Phiếu báo giảng còn lên chậm, sổ đầu bài một số đồng
chí chưa ký, chưa ghi cần bổ sung gấp ở một số môn.
Việc khai thác sử dụng phòng nghe nhìn chưa được nhóm Anh khai thác tốt.
Việc triễn khai KTNBTH còn chậm so với kế hoạch, trong tháng 9 chưa kiểm tra
toàn diện, chuyên đề 1 giáo viên nào, nên việc đốc thúc nhiệm vụ từng cá nhân chưa
kịp thời còn xảy ra sai sót nhiều.
3.Công tác khác


Hoạt động tổ chuyên môn
Nhìn chung hoạt động các tổ chuyên môn đã đi vào nề nếp từ đầu năm học, GV các
tổ đều dạy đúng chương trình theo chỉ đạo của nhà trường, thực hiện nghiêm túc
công tác phân công dạy thay.
GV hoàn thành cơ bản hồ sơ cá nhân,chuyển giao chất lượng từng bộ môn, lên phiếu
báo giảng kịp thời, thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo đúng tiến
độ.
Tồn tại:
Các tổ chưa định hướng và triển khai kịp thời các kế hoạch như: Bồi dưỡng các
chuyên đề trong năm học, chỉ đạo thực hiện quy chế cho điểm vào sổ, quy định
chuyên môn, kế hoạch phụ đạo yếu kém…
Phần hành trách nhiệm các nhóm trưởng bộ môn chưa thể hiện rỏ, còn nể ngại, thiếu
quyết đoán trong công việc, giải quyết những vấn đề CM trong tổ còn chậm, không
thống nhất…
Các báo cáo phần hành tổ XH,TN và Sinh Hóa tương đối giống nhau, không thể hiện
tính đặc thù, thiếu sáng tạo. Chưa nêu rỏ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và
định hướng công tác tháng tới. Công tác thi đua đánh giá chưa sát. Đăng ký thi đua tổ
Sinh Hóa chưa triển khai. Tổ Văn phòng chưa có báo cáo, chưa tổ chức họp.
- Sinh hoạt tổ còn mang tính sự vụ, chất lượng CM chưa cao.
Công tác thiêt bị - Thư viện
Bộ phận TV đã tiến hành nhập kho, bao bọc sách mới, xử lý nghiệp vụ đúng các thủ
tục, vào chứng từ nhập kho, vào sổ tổng quát, phân loại, mô tả, vào sổ đăng ký cá
biệt, viết phiếu, thực hiện mượn và trả sách đúng theo yêu cầu, phục vụ ban đọc một
cách chặt chẻ và có khoa học…;
Về thiết bị: Đã sắp xếp các phòng bộ môn, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, phiếu báo theo
kế hoạch.
Tồn tại:
Cán bộ TV chưa hoạch định nghiệp vụ để XD thư viện xuất sắc, không tham mưu rõ
ràng, nên thành lập tổ cộng tác TV nhưng chưa có quyết định của hiệu trưởng, các
bảng biểu chưa treo, chưa tay đổi số liệu của năm học củ. – Chưa xây dựng kế hoạch,
thành lập tổ cộng tác viên phục vụ cho thư viện.
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 10 năm 2013
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×