Tải bản đầy đủ

Đánh giá hoạt động của trường THCS tháng 4 2013

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2013
1. Thực hiện chương trình:
Thực hiện chương trình đảm bảo đúng tiến độ ( Tuần 34) .
2. Hoạt động dạy và học.
Đa số GV chấp hành nghiêm túc thời gian và hiệu lệnh ra vào lớp và
các qui định về qui chế chuyên môn.
Hầu hết đã đầu tư khá tốt xây dựng bộ hồ sơ cá nhân đảm bảo theo qui
định của chuyên môn, nâng cao chất lượng bài soạn đáp ứng với yêu cầu đổi
mới.
Tăng cường phụ đạo học sinh yếu một cách tích cực nhằm nâng cao
chất lượng ở các bộ môn cơ bản. Đặc biệt các đ/c đã mạnh dạn đổi mới
phương pháp trong quá trình dạy học, không ngừng rèn luyện chuyên môn
nghiệp vụ, sự nổ lực của từng cá nhân trong toàn đội ngũ hoàn thành công
việc được giao.
Thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm, ghi điểm phần lớn đảm bảo đúng
qui định, kịp thời.
Thực hiện nghiêm túc việc triển khai vào điểm theo phần mềm OMMS.
Kết quả thi HSG đạt kết quả khá cao. Biểu dương đội tuyển Sử 9, Địa
9( đạt giảI 3 tỉnh) Sinh 8, Lý 8….
Tồn tại :
Thực hiện chương trình còn chậm so với tiến độ, đến thời điểm này có

môn còn chậm 1 tuần so với kế hoạch.
Một số đồng chí chưa chú trọng rèn học sinh trong quá trình học trên
lớp, kiểm tra bài củ còn lơ là. Bên cạnh đó cần phải nghiêm túc rút kinh
nghiệm, một số đồng chí kiến thức vững vàng, tay nghề nhiều năm chắc
chắn nhưng còn chủ quan, chưa chịu khó cải tiến phong cách làm việc, tiếp
cận đổi mới phương pháp ở trên lớp và thiết kế bài soạn do đó chưa đáp ứng
với yêu cầu hiện tại.
Việc phụ đạo học sinh yếu kém chưa thực sự xuyên suốt trong cả quá
trình, một số đ/c chưa thực sự quan tâm còn thực hiện chiếu lệ
3.Công tác khác
Hầu hết đội ngũ thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên
môn, không có những sai sót lớn.
Tập thể SP đoàn kết, vững mạnh duy trì và cũng cố ngày càng vững
chắc.
Đa số HS chăm ngoan, có ý thức tự giác rèn luyện và thực hiện nghiêm
túc quy định và yêu cầu đề ra.


Một số tồn tại:
Thực hiện hiệu lệnh của giáo viên trực chưa đúng, có đ/c chưa chấp
hành theo kế hoạch trực tuần.
Một số GV thiếu chăm lo nề nếp, kỷ cương, giáo dục HS cá biệt, một
số HS vi phạm đạo đức, phá hoại của công. Do đó các đ/c GVCN cần có
biện pháp giáo dục mạnh mẽ hơn để chấm dứt tình trạng đến cuối năm học.
Phong trào hầu hết có chiều hướng giảm sút: Về học tập, nề nếp , đạo
đức HS….
Hồng Thủy, ngày 01 tháng 5 năm 2013
NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình LýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×