Tải bản đầy đủ

Bao cao tinh hinh day tieng anh THCS hong thuy

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thủy, ngày 21 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH DẠY HỌC NGOẠI NGỮ CỦA NHÀ TRƯỜNG
Đơn vị: THCS Hồng Thủy
Theo công văn số:161/GD&ĐT-THCS, ngày 19 tháng 3 năm 2013 của
Phòng GD-ĐT Lệ Thủy hướng dẫn về công tác dạy học ngoại ngữ trong các
nhà trường. Đơn vị trường THCS Hồng Thủy báo cáo các nội dung sau:
1.Về tình hình đội ngũ:
Số lượng giáo viên tham gia giảng dạy môn Anh văn đảm bảo về
chuyên môn cũng như số lượng: 04 GV
Trình độ chuyên môn: Đại học.
Có 3 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong đó 1 giáo viên đạt
giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Có 3 giáo viên tham gia cuộc sát hạch về chuẩn giáo viên Quốc tế.
2. Về học sinh:
Tổng số học sinh của trường: 538 em.
Số em tham gia học chương trình ngoại ngữ hệ 7 năm: 538 em.
Số em tham gia học chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm: không.
Kỹ năng nói của học sinh còn hạn chế do đặc điểm vùng Hồng Thủy.
3. Về cơ sở vật chất:
Có 01 phòng nghe nhìn đảm bảo hoạt động tốt.
Tranh ảnh phục vụ dạy học, cơ bản đầy đủ đầy đủ.


Băng đĩa dạy nghe có đủ.
Có 01 máy Easy Talk phục vụ dạy học. 02 đầu đĩa, 02 catset.
4. Hướng triển khai trong năm 2013:
- Mua sắp thêm các trang thiết bị phục vụ cho dạy học bộ môn Tiếng
Anh, đặc biệt là trang thiết bị dạy học hiện đại.
- Nâng cao chất lượng giáo viên dạy Tiếng Anh thông qua công tác
bồi dưỡng đội ngũ, khai thác tốt mạng Internet và các lớp học trực tuyến,
tăng cượng luyện kĩ năng nói.
- Khai thác tốt phòng Nghe nhìn, triển khai tất cả các tiết dạy nghe tại
phòng học tiếng, bồi dưỡng thêm kĩ năng cho giáo viên khai thác sử dụng
thành thạo các phương tiện dạy học ở phòng nghe nhìn.
- Khai thác tốt các phương tiện dạy học đặc biệt là ứng dụng Internet
trong dạy học.
5. Kiến nghị đề xuất:
- Bộ giáo dục tăng cường đầu tư trang thiết bị cho việc dạy học Tiếng
Anh bậc THCS.
Trong biên soạn SGK, cần có mạch kiến thức xuyên suốt từ bậc Tiểu
học lên bậc THCS.
Hồng Thủy, ngày 21 tháng 03 năm
2013.
HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×