Tải bản đầy đủ

Lí luận dạy học bài học giờ học trong tổ chức dạy học

Lý luận về dạy học
Bài học và giờ học trong hình thức
tổ chức dạy học
1. Bi hc
a) Khỏi nim
L mt on hon chnh, mt quỏ trỡnh dy hc thu gn ton vn vi tt c cỏc thnh
t ca quỏ trỡnh DH. Bi hc l n v cu trỳc mụn hc v l n v ca chng trỡnh
dy hc nh trng PT hin nay.
b) Nhng yờu cu i vi bi hc (ch hoc d ỏn hc tp)
Da trờn mc ớch GD v hỡnh thnh nhõn cỏch HS núi chung v nhim v DH núi
riờng, bt k bi hc, ch hay d ỏn hc tp no cng phi m bo 4 yờu cu
sau:
* V mt t tng: Da vo ND hc tp, GV trang b cho HS c s th gii quan
khoa hc ca ch ngha Mac-Lờnin, t tng H Chớ Minh, bin chỳng thnh kim ch
nam cho mi hot ng ca HS. ng thi, qua ND hc tp cũn giỳp cho HS nm
vng ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc ta.
* V mt lý lun dy hc:
- GV son giỏo ỏn cho tng tit hc , xỏc nh rừ mc ớch- yờu cu ca bi hc, hỡnh
dung trc nhng phng tin dy hc cú th s dng trong bi hc.
- Kt hp linh hot hot ng ca tp th HS v cỏ nhõn HS; m bo vai trũ ch o
ca thy v vai trũ tớch cc, ch ng ca trũ.

- Cỏc tit hc phi quỏn trit s dng phi hp h thng cỏc nguyờn tc dy hc.
- S dng linh hot cỏc PPDH, c bit l cỏc phng tin k thut dy hc v cỏc
HTTC DH.
- Tin hnh vic kim tra- ỏnh giỏ kt qu hc tp ca hc sinh v hỡnh thnh cho cỏc
em k nng t kim tra, t ỏnh giỏ.
- m bo tớnh cỏ bit hoỏ trong dy hc.
* V mt tõm lý:
- Chỳ ý c im tõm lý ca HS trong gi hc, quan tõm n thỏi ca cỏc em i
vi tri thc v cụng vic hc tp.
- Hỡnh thnh cho HS cú nhu cu, ng c hc tp ỳng n, GV phi bit ra
nhng yờu cu va sc cho HS.
- GV luụn bit iu chnh trng thỏi tõm lý ca chớnh bn thõn mỡnh.
* V mt v sinh:
- Phi m bo sc kho cho HS, trỏnh gõy cho cỏc em s mt mi v th lc v trớ
lc.
2. Gi hc
a) Khỏi nim
L hỡnh thc v l giai on ca cỏc n v trong chng trỡnh c thc hin trong
quỏ trỡnh dy hc. Cỏc bi hc, cỏc ch , cỏc d ỏn u c thc hin thụng qua
mt hay mt s gi hc xỏc nh.
b) Mt s kiu gi hc nh trng PT
- Gi hc lnh hi tri thc mi
- Gi hc hỡnh thnh k nng, k xo

THCS Hồng Thủy


Lý luËn vÒ d¹y häc
- Giờ học vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo
- Giờ học khái quát và hệ thống hoá
- Giờ học kiểm tra và hiệu chỉnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo
- Giờ học tham quan, thực tế
- Giờ học thảo luận
- Giờ học ngoại khoá.
Tổ chức thực hiện giờ học
1. Tổ chức thực hiện giờ học lĩnh hội tri thức mới: GV thực hiện các bước như sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những kinh nghiệm cảm tính và những tri thức đã có của HS để làm
chỗ dựa cho việc nắm vững tri thức mới.
- Thông báo đề bài, mục đích của bài học.


- HS tri giác tài liệu học tập
- Khái quát hoá và hệ thống hoá sơ bộ tri thức.
- Tổng kết tiết học.
- Ra bài tập về nhà và hướng dẫn HS tự học ở nhà.
2. Tổ chức thực hiện giờ học hình thành kỹ năng, kỹ xảo: Các bước của giờ học này
tiến hành như sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những tri thức lý thuyết và kinh nghiệm thực hành đã biết để hình
thành tri thức và kỹ năng, kỹ xảo mới.
- Thông báo đề bài, mục đích của tiết học
- Luyện tập mở đầu
- Luyện tập thử
- Luyện tập có tính chất rèn luyện (Theo mẫu, theo sự chỉ dẫn, theo nhiệm vụ GV đề
ra)
- Luyện tập có tính sáng tạo
- Tổng kết bài học
- Ra bài về nhà và hướng dẫn HS tự học ở nhà.
3. Tổ chức thực hiện giờ học vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo: Gồm các bước sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết của HS để thực hiện có kết
quả những nhiệm vụ đề ra.
- Thông báo cho HS những đề bài, mục đích và nhiệm vụ của tiết học.
- HS suy nghĩ nội dung và trình tự vận dụng những hành động thực hành.
- HS tự lực hoàn thành bài tập dưới sự giúp đỡ, kiểm tra của GV.
- HS khái quát và hệ thống hoá kết quả công việc.
- Tổng kết tiết học.
4. Tổ chức thực hiện giờ học khái quát và hệ thống hoá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo:
Gồm các bước:
- Tổ chức lớp
- Thông báo đề bài, mục đích và nhiệm vụ tiết học
- Khái quát những sự kiện, hiện tượng riêng lẻ.

THCS Hång Thñy


Lý luËn vÒ d¹y häc
- Khái quát và hệ thống hoá những khái niệm, trên cơ sở đó hình thành cho HS lý
thuyết cơ bản và tư tưởng chủ đạo của khoa học.
- Tổng kết tiết học
- Ra bài về nhà và hướng dẫn HS tự học, tự nghiên cứu.
5. Tổ chức thực hiện giờ học kiểm tra và trả bài kiểm tra: Gồm các bước sau:
- Tổ chức lớp
- Trình bày những yêu cầu khi làm bài kiểm tra
- Đọc đề kiểm tra
- GV quan sát HS làm bài
- HS nộp bài kiểm tra
- Nhận xét thái độ làm bài của HS
Mỗi dạng bài kiểm tra khác nhau lại được thực hiện theo các bước khác nhau như
sau:
* Giờ kiểm tra miệng: Thường được thực hiện như sau:
- Tổ chức lớp
- Trình bày những yêu cầu khi làm bài kiểm tra miệng
- HS lần lượt bốc thăm.
- HS chuẩn bị trả lời những nội dung kiểm tra
- HS lần lượt trình bày nội dung câu trả lời kiểm tra của mình
- GV hỏi lại và HS trả lời
- GV đánh giá cho điểm
- GV nhận xét kết quả, thái độ HS trong khi kiểm tra
- Ra bài về nhà và hướng dẫn tự học.
* Giờ trả bài kiểm tra: thường được thực hiện như sau:
- Tổ chức lớp
- GV nhận xét, đánh giá chung chất lượng tri thức của HS qua kết quả kiểm tra
- GV nêu lên những sai lầm chung của cả lớp và những sai lầm điển hình, nghiêm
trọng
- GV chỉ đạo lớp cùng nhau giải quyết ND bài kiểm tra và yêu cầu HS hệ thống hoá
lại cách làm bài kiểm tra đó
- Phát lại bài cho HS và yêu cầu HS nêu lên những thắc mắc của mình về cách đánh
giá của GV
- HS tự sửa chữa những sai lầm của mình
- Tổng kết tiết học
- Ra bài tập về nhà và hướng dẫn HS tự học.
6. Tổ chức thực hiện giờ học ngoại khoá
- Tổ chức giờ học ngoại khoá nhằm tạo điều kiện cho HS mở rộng, đào sâu tri thức đã
tiếp thu được, đồng thời tạo thêm hứng thú học tập và làm phát triển năng lực riêng
của từng HS
- ND của giờ học ngoại khoá rất phong phú, bao gồm các mặt văn hoá, khoa học,
nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ thuật…
- Có thể tổ chức giờ học ngoại khoá dưới nhiều dạng khác nhau như tập thể cả lớp,
theo nhóm năng khiếu, vui chơi dạ hội…

THCS Hång Thñy


Lý luËn vÒ d¹y häc
- Để đảm bảo hiệu quả giờ học ngoại khoá, cần lưu ý:
+ Cần có sự tham gia, chỉ đạo của tập thể sư phạm nhà trường
+ Cần có sự hỗ trợ và đỡ đầu của các cá nhân, cơ quan văn hoá, khoa học, nghệ thuật,
thể dục thể thao, đặc biệt là của Hội phụ huynh học sinh.
- GV động viên được sự tham gia nhiệt tình của tập thể lớp và mỗi HS, phải tạo dựng
được hạt nhân nòng cốt trong mỗi hoạt động…
7. Tổ chức thực hiện giờ học tham quan học tập
- Chuẩn bị
- Tiến hành tham quan
- Tổng kết
8. Tổ chức thực hiện giờ học thảo luận
- GV nêu vấn đề thảo luận
- GV trình bày kế hoạch thảo luận và giao nhiệm vụ cho cả lớp, từng nhóm và từng
HS chuẩn bị báo cáo
- HS chuẩn bị để thảo luận
- Tiến hành thảo luận
- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận
- Người điều khiển (GV) tổng kết lại các ý kiến, nhận xét thái độ của các thành viên
trong lớp khi thảo luận.
Công tác chuẩn bị lên lớp của người GV
1. Chuẩn bị dài hạn
- Tìm hiểu HS lớp mình giảng dạy
- Nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung tài liệu dạy học
- Nghiên cứu phương tiện dạy học, sách báo, tài liệu TK ở nhà trường để có kế hoạch
sử dụng và bổ sung hợp lý
- Xây dựng kế hoạch dạy học căn cứ vào tài liệu hướng dẫn của cơ quan quản lý GD
và kết quả hội ý của tập thể GV.
2. Chuẩn bị cho giờ lên lớp
a) Nghiên cứu, phân tích ND SGK:
- Phân tích về mặt khái niệm
- Phân tích về mặt logic
- Phân tích về mặt tâm lý
- Phân tích về mặt GD
- Phân tích về mặt lý luận DH
b) Lập kế hoạch lên lớp, kế hoạch bài giảng
* Lập kế hoạch lên lớp:
- Xác định trạng thái tri thức ban đầu cần phỉ có để lĩnh hội tri thức của tiết học, từ đó
xác định trạng thái tri thức của HS lớp mình, có kế hoạch khắc phục tình trạng hổng
kiến thức của HS nếu có
- Cố gắng nhìn thấy trước tiến trình suy nghĩ, trạng thái tâm lý của HS để dự định
những phương án thích hợp và xử lý kịp thời nhằm điều khiển hoạt động nhận thức và
xúc cảm của họ
- Suy nghĩ những biện pháp phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của HS,
hình thành cho họ năng lực, phẩm chất tự học để họ có thể học thường xuyên, học
suốt đời

THCS Hång Thñy


Lý luận về dạy học
- Suy ngh nhng bin phỏp ch o cỏ bit
- Suy ngh nhng phng tin dy hc cn thit v cỏch s dng chỳng
*K hoch bi ging
+ Phn m u:
- Lụi cun s chỳ ý ca HS
- Thụng bỏo mc tiờu hc tp
- Gii thiu ni dung chớnh ca bi
- Thụng bỏo cỏc hc liu cn thit thc hin ND ca bi
- T chc cỏc tỡnh hung hc tp dn dt HS vo ni dung ca bi
+ Phn ni dung:
- Phõn chia on thụng tin
- Thit k cỏc hot ng v phng phỏp tin hnh vi cỏc on thụng tin ó xỏc
nh
+ Phn kt lun:
- H thng v ỏnh giỏ kt qu hc tp ca HS
- Giao nhim v hc tp v nh cho HS.
c) Lờn lp v sau khi lờn lp
* Lờn lp: L hot ng c th ca GV nhm thc hin ton b k hoch bi ging ó
vch ra v th hin y tớnh khoa hc v tớnh ngh thut trong cụng tỏc dy hc v
GD cng nh th hin tm hiu bit, hng thỳ, nim tin, tớnh cỏch ca ngi GV.
* Sau khi lờn lp: Ngi GV cn phõn tớch tit hc nhm lm sỏng t:
- Cht lng ca vic tớch cc hoỏ tri thc, k nng, k xo
- Cht lng hỡnh thnh nhng khỏi nim v rốn luyn k nng, k xo
- Cht lng khỏi quỏt hoỏ v h thng hoỏ tri thc, k nng, k xo.
- Cht lng ra bi v nh v hng dn HS t hc
T ú, ỏnh giỏ tit hc v:
- Vic thc hin nhng mc ớch- yờu cu nht nh
- Hiu qu vn dng phi hp cỏc nguyờn tc, PP, phng tin, HTTC DH.
- S phi hp hot ng dy v hc
- Vic ch o cỏ bit trong tin trỡnh dy
- Vic s dng ngụn ng, tỏc phong s phm, vic phõn phi thi gian ca GV
Hồng Thủy, tháng 9 năm 2012
GV

Văn Viễn

Bài học và giờ học trong hình thức

THCS Hồng Thủy


Lý luËn vÒ d¹y häc
tæ chøc d¹y häc
1. Bài học
a) Khái niệm
Là một đoạn hoàn chỉnh, một quá trình dạy học thu gọn toàn vẹn với tất cả các thành
tố của quá trình DH. Bài học là đơn vị cấu trúc môn học và là đơn vị của chương trình
dạy học ở nhà trường PT hiện nay.
b) Những yêu cầu đối với bài học (chủ đề hoặc dự án học tập)
Dựa trên mục đích GD về hình thành nhân cách HS nói chung và nhiệm vụ DH nói
riêng, bất kỳ bài học, chủ đề hay dự án học tập nào cũng phải đảm bảo 4 yêu cầu
sau:
* Về mặt tư tưởng: Dựa vào ND học tập, GV trang bị cho HS cơ sở thế giới quan
khoa học của chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biến chúng thành kim chỉ
nam cho mọi hoạt động của HS. Đồng thời, qua ND học tập còn giúp cho HS nắm
vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
* Về mặt lý luận dạy học:
- GV soạn giáo án cho từng tiết học , xác định rõ mục đích- yêu cầu của bài học, hình
dung trước những phương tiện dạy học có thể sử dụng trong bài học.
- Kết hợp linh hoạt hoạt động của tập thể HS và cá nhân HS; đảm bảo vai trò chủ đạo
của thầy và vai trò tích cực, chủ động của trò.
- Các tiết học phải quán triệt sử dụng phối hợp hệ thống các nguyên tắc dạy học.
- Sử dụng linh hoạt các PPDH, đặc biệt là các phương tiện kỹ thuật dạy học và các
HTTC DH.
- Tiến hành việc kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của học sinh và hình thành cho các
em kỹ năng tự kiểm tra, tự đánh giá.
- Đảm bảo tính cá biệt hoá trong dạy học.
* Về mặt tâm lý:
- Chú ý đặc điểm tâm lý của HS trong giờ học, quan tâm đến thái độ của các em đối
với tri thức và công việc học tập.
- Hình thành cho HS có nhu cầu, động cơ học tập đúng đắn, GV phải biết đề ra
những yêu cầu vừa sức cho HS.
- GV luôn biết điều chỉnh trạng thái tâm lý của chính bản thân mình.
* Về mặt vệ sinh:
- Phải đảm bảo sức khoẻ cho HS, tránh gây cho các em sự mệt mỏi về thể lực và trí
lực.
2. Giờ học
a) Khái niệm
Là hình thức và là giai đoạn của các đơn vị trong chương trình được thực hiện trong
quá trình dạy học. Các bài học, các chủ đề, các dự án đều được thực hiện thông qua
một hay một số giờ học xác định.
b) Một số kiểu giờ học ở nhà trường PT
- Giờ học lĩnh hội tri thức mới
- Giờ học hình thành kỹ năng, kỹ xảo
- Giờ học vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo
- Giờ học khái quát và hệ thống hoá

THCS Hång Thñy


Lý luËn vÒ d¹y häc
- Giờ học kiểm tra và hiệu chỉnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo
- Giờ học tham quan, thực tế
- Giờ học thảo luận
- Giờ học ngoại khoá.
Tổ chức thực hiện giờ học
1. Tổ chức thực hiện giờ học lĩnh hội tri thức mới: GV thực hiện các bước như sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những kinh nghiệm cảm tính và những tri thức đã có của HS để làm
chỗ dựa cho việc nắm vững tri thức mới.
- Thông báo đề bài, mục đích của bài học.
- HS tri giác tài liệu học tập
- Khái quát hoá và hệ thống hoá sơ bộ tri thức.
- Tổng kết tiết học.
- Ra bài tập về nhà và hướng dẫn HS tự học ở nhà.
2. Tổ chức thực hiện giờ học hình thành kỹ năng, kỹ xảo: Các bước của giờ học này
tiến hành như sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những tri thức lý thuyết và kinh nghiệm thực hành đã biết để hình
thành tri thức và kỹ năng, kỹ xảo mới.
- Thông báo đề bài, mục đích của tiết học
- Luyện tập mở đầu
- Luyện tập thử
- Luyện tập có tính chất rèn luyện (Theo mẫu, theo sự chỉ dẫn, theo nhiệm vụ GV đề
ra)
- Luyện tập có tính sáng tạo
- Tổng kết bài học
- Ra bài về nhà và hướng dẫn HS tự học ở nhà.
3. Tổ chức thực hiện giờ học vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo: Gồm các bước sau:
- Tổ chức lớp
- Tích cực hoá những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết của HS để thực hiện có kết
quả những nhiệm vụ đề ra.
- Thông báo cho HS những đề bài, mục đích và nhiệm vụ của tiết học.
- HS suy nghĩ nội dung và trình tự vận dụng những hành động thực hành.
- HS tự lực hoàn thành bài tập dưới sự giúp đỡ, kiểm tra của GV.
- HS khái quát và hệ thống hoá kết quả công việc.
- Tổng kết tiết học.
4. Tổ chức thực hiện giờ học khái quát và hệ thống hoá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo:
Gồm các bước:
- Tổ chức lớp
- Thông báo đề bài, mục đích và nhiệm vụ tiết học
- Khái quát những sự kiện, hiện tượng riêng lẻ.
- Khái quát và hệ thống hoá những khái niệm, trên cơ sở đó hình thành cho HS lý
thuyết cơ bản và tư tưởng chủ đạo của khoa học.

THCS Hång Thñy


Lý luËn vÒ d¹y häc
- Tổng kết tiết học
- Ra bài về nhà và hướng dẫn HS tự học, tự nghiên cứu.
5. Tổ chức thực hiện giờ học kiểm tra và trả bài kiểm tra: Gồm các bước sau:
- Tổ chức lớp
- Trình bày những yêu cầu khi làm bài kiểm tra
- Đọc đề kiểm tra
- GV quan sát HS làm bài
- HS nộp bài kiểm tra
- Nhận xét thái độ làm bài của HS
Mỗi dạng bài kiểm tra khác nhau lại được thực hiện theo các bước khác nhau như
sau:
* Giờ kiểm tra miệng: Thường được thực hiện như sau:
- Tổ chức lớp
- Trình bày những yêu cầu khi làm bài kiểm tra miệng
- HS lần lượt bốc thăm.
- HS chuẩn bị trả lời những nội dung kiểm tra
- HS lần lượt trình bày nội dung câu trả lời kiểm tra của mình
- GV hỏi lại và HS trả lời
- GV đánh giá cho điểm
- GV nhận xét kết quả, thái độ HS trong khi kiểm tra
- Ra bài về nhà và hướng dẫn tự học.
* Giờ trả bài kiểm tra: thường được thực hiện như sau:
- Tổ chức lớp
- GV nhận xét, đánh giá chung chất lượng tri thức của HS qua kết quả kiểm tra
- GV nêu lên những sai lầm chung của cả lớp và những sai lầm điển hình, nghiêm
trọng
- GV chỉ đạo lớp cùng nhau giải quyết ND bài kiểm tra và yêu cầu HS hệ thống hoá
lại cách làm bài kiểm tra đó
- Phát lại bài cho HS và yêu cầu HS nêu lên những thắc mắc của mình về cách đánh
giá của GV
- HS tự sửa chữa những sai lầm của mình
- Tổng kết tiết học
- Ra bài tập về nhà và hướng dẫn HS tự học.
6. Tổ chức thực hiện giờ học ngoại khoá
- Tổ chức giờ học ngoại khoá nhằm tạo điều kiện cho HS mở rộng, đào sâu tri thức đã
tiếp thu được, đồng thời tạo thêm hứng thú học tập và làm phát triển năng lực riêng
của từng HS
- ND của giờ học ngoại khoá rất phong phú, bao gồm các mặt văn hoá, khoa học,
nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ thuật…
- Có thể tổ chức giờ học ngoại khoá dưới nhiều dạng khác nhau như tập thể cả lớp,
theo nhóm năng khiếu, vui chơi dạ hội…
- Để đảm bảo hiệu quả giờ học ngoại khoá, cần lưu ý:
+ Cần có sự tham gia, chỉ đạo của tập thể sư phạm nhà trường

THCS Hång Thñy


Lý luËn vÒ d¹y häc
+ Cần có sự hỗ trợ và đỡ đầu của các cá nhân, cơ quan văn hoá, khoa học, nghệ thuật,
thể dục thể thao, đặc biệt là của Hội phụ huynh học sinh.
- GV động viên được sự tham gia nhiệt tình của tập thể lớp và mỗi HS, phải tạo dựng
được hạt nhân nòng cốt trong mỗi hoạt động…
7. Tổ chức thực hiện giờ học tham quan học tập
- Chuẩn bị
- Tiến hành tham quan
- Tổng kết
8. Tổ chức thực hiện giờ học thảo luận
- GV nêu vấn đề thảo luận
- GV trình bày kế hoạch thảo luận và giao nhiệm vụ cho cả lớp, từng nhóm và từng
HS chuẩn bị báo cáo
- HS chuẩn bị để thảo luận
- Tiến hành thảo luận
- Các nhóm cử đại diện trình bày kết quả thảo luận
- Người điều khiển (GV) tổng kết lại các ý kiến, nhận xét thái độ của các thành viên
trong lớp khi thảo luận.
Công tác chuẩn bị lên lớp của người GV
1. Chuẩn bị dài hạn
- Tìm hiểu HS lớp mình giảng dạy
- Nghiên cứu kỹ chương trình, nội dung tài liệu dạy học
- Nghiên cứu phương tiện dạy học, sách báo, tài liệu TK ở nhà trường để có kế hoạch
sử dụng và bổ sung hợp lý
- Xây dựng kế hoạch dạy học căn cứ vào tài liệu hướng dẫn của cơ quan quản lý GD
và kết quả hội ý của tập thể GV.
2. Chuẩn bị cho giờ lên lớp
a) Nghiên cứu, phân tích ND SGK:
- Phân tích về mặt khái niệm
- Phân tích về mặt logic
- Phân tích về mặt tâm lý
- Phân tích về mặt GD
- Phân tích về mặt lý luận DH
b) Lập kế hoạch lên lớp, kế hoạch bài giảng
* Lập kế hoạch lên lớp:
- Xác định trạng thái tri thức ban đầu cần phỉ có để lĩnh hội tri thức của tiết học, từ đó
xác định trạng thái tri thức của HS lớp mình, có kế hoạch khắc phục tình trạng hổng
kiến thức của HS nếu có
- Cố gắng nhìn thấy trước tiến trình suy nghĩ, trạng thái tâm lý của HS để dự định
những phương án thích hợp và xử lý kịp thời nhằm điều khiển hoạt động nhận thức và
xúc cảm của họ
- Suy nghĩ những biện pháp phát huy cao độ tính tích cực, độc lập, sáng tạo của HS,
hình thành cho họ năng lực, phẩm chất tự học để họ có thể học thường xuyên, học
suốt đời
- Suy nghĩ những biện pháp chỉ đạo cá biệt
- Suy nghĩ những phương tiện dạy học cần thiết và cách sử dụng chúng

THCS Hång Thñy


Lý luận về dạy học
*K hoch bi ging
+ Phn m u:
- Lụi cun s chỳ ý ca HS
- Thụng bỏo mc tiờu hc tp
- Gii thiu ni dung chớnh ca bi
- Thụng bỏo cỏc hc liu cn thit thc hin ND ca bi
- T chc cỏc tỡnh hung hc tp dn dt HS vo ni dung ca bi
+ Phn ni dung:
- Phõn chia on thụng tin
- Thit k cỏc hot ng v phng phỏp tin hnh vi cỏc on thụng tin ó xỏc
nh
+ Phn kt lun:
- H thng v ỏnh giỏ kt qu hc tp ca HS
- Giao nhim v hc tp v nh cho HS.
c) Lờn lp v sau khi lờn lp
* Lờn lp: L hot ng c th ca GV nhm thc hin ton b k hoch bi ging ó
vch ra v th hin y tớnh khoa hc v tớnh ngh thut trong cụng tỏc dy hc v
GD cng nh th hin tm hiu bit, hng thỳ, nim tin, tớnh cỏch ca ngi GV.
* Sau khi lờn lp: Ngi GV cn phõn tớch tit hc nhm lm sỏng t:
- Cht lng ca vic tớch cc hoỏ tri thc, k nng, k xo
- Cht lng hỡnh thnh nhng khỏi nim v rốn luyn k nng, k xo
- Cht lng khỏi quỏt hoỏ v h thng hoỏ tri thc, k nng, k xo.
- Cht lng ra bi v nh v hng dn HS t hc
T ú, ỏnh giỏ tit hc v:
- Vic thc hin nhng mc ớch- yờu cu nht nh
- Hiu qu vn dng phi hp cỏc nguyờn tc, PP, phng tin, HTTC DH.
- S phi hp hot ng dy v hc
- Vic ch o cỏ bit trong tin trỡnh dy
- Vic s dng ngụn ng, tỏc phong s phm, vic phõn phi thi gian ca GV
Hồng Thủy, tháng 9 năm 2012
GV

Văn Viễn

THCS Hồng ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×