Tải bản đầy đủ

BAn dang ki THAT

Phòng gd - đt lệ thuỷ
Trờng thCS hồng thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
Hồng Thủy, ngày 26
tháng 9 năm 2012

Bản đăng kí phấn đấu trờng học đạt chuẩn an
toàn về an ninh trật tự
Năm học 2012 2013.
đơn vị: trờng thCS hồng Thủy
Thc hin Cụng vn s 1113/UBND-CA ngy 08/10/2012 ca UBND huyn
L Thy v vic trin khai thc hin Thụng t 23/2012/TT-BCA; Kế hoạch số
364/KH-UBND ngày 19/4/2011 của UBND huyện Lệ Thủy về
xây dựng Trờng học an toàn về ANTT giai đoạn 2011- 2015,
Đặc điểm tình hình nhà trờng.
1.Thun li.

Trờng THCS Hồng Thủy nằm ven quốc lộ 1A, thuận lợi cho
việc đi lại của học sinh.
Đội ngũ cán bộ công chức của nhà trờng có phẩm chất đạo
đức tốt, có năng lực trình độ, luôn thực hiện tốt mọi chủ trơng
đờng lối của Đảng, pháp luật của nhà nớc. Học sinh, đa số gơng
mẫu chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông, an toàn trật
tự trờng học.
Ngay từ đầu năm học ban lãnh đạo nhà trờng đã tổ chức
thực hiện giáo dục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành
luật giao thông đối với giáo viên và học sinh, đồng thời có
những biện pháp ngăn chặn bạo lực học đờng.
Có đầy đủ các loại văn bản hớng dẫn về triển khai xõy dng
trng hc an ton, phũng chng tai nn, thng tớch một cách cụ thể.
Ban chỉ đạo cấp trờng hoạt động đều tay xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện cụ thể theo từng khối lớp và khu vực.
Đợc lãnh đạo địa phơng, phụ huynh học sinh, toàn thể cán
bộ, gióa viên nhân viên và học sinh hởng ứng tích cực.
2. Khú khn, vng mc.
Trờng THCS Hồng Thuỷ nằm cạnh quốc lộ 1A với mật độ phơng tiện tham gia giao thông rất lớn.
Số lợng học sinh khá đông (hơn 539 em) nên tỷ lệ học sinh
tham gia giao thông lớn. Nhận thức về công tác an toàn giao
thông của một bộ phận nhỏ nhân dân đang còn thấp, cha
quan tâm đến việc chấp hành an toàn giao thông của con em
nên hạn chế không ít đến việc tuyên truyền an toàn giao thông
trên địa bàn.
Có nhiều đối tợng thanh niên h hỏng lôi kéo các học sinh
trong nhà trờng, vẫn xãy ra tình trạng gây gỗ đánh nhau ở
ngoài nhà trờng.
Căn cứ đặc điểm tình hình nhà trờng và các kế
hoạch hoạt động của nhà trờng trong năm học 2012


2013. Trờng THCS Hồng Thủy đăng ký phấn đấu nhà trờng đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm học 2012 2013.

Nơi nhận:

Hiệu tr-

ởng

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các bộ phận(t/h);
- Lu VP.


Thành Đồng

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×