Tải bản đầy đủ

To trinh nha truong

Phòng gd - đt Lệ Thuỷ
nam
Trờng THCS hồng Thuỷ

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt

Độc lập - Tự do - Hạnh

phúc
Số: 25/TTr
tháng 7 năm 2013

Hồng Thuỷ, ngày 01

tờ trình
Đề nghị công nhận trờng học an toàn về an ninh trật tự.
Năm học: 2012 - 2013
Kính gửi: - UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
- Phòng GD - ĐT huyện Lệ Thủy
Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm
2007 của Bộ trởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hnh quy nh v

xõy dng trng hc an ton, phũng chng tai nn, thng tớch trong trng ph
thụng;
Thc hin Cụng vn s 1113/UBND-CA ngy 08/10/2012 ca UBND huyn
L Thy v vic trin khai thc hin Thụng t 23/2012/TT-BCA; Hng dn s
1208/SGD&T-GDTrH ngy 13/6/2013 ca S GD&T Qung Bỡnh v vic hng
dn cụng nhn nh trng t tiờu chun Trng hc an ton v ANTT nm hc
2012-2013,
Căn cứ công văn số 427/GD&ĐT ngày 27 tháng 6 năm 2013 của
Phòng giáo dục Lệ Thuỷ về hớng dẫn các thủ tục đề nghị xét trng
hc an ton về an ninh trật tự trong trng ph thụng;
Căn cứ Biên bản tự kiểm tra của trờng THCS Hồng Thuỷ theo
các chuẩn trng hc an ton an ton về an ninh trật tự trong trng ph
thụng ngày 28 tháng 6 năm 2013;
Trờng THCS Hồng Thuỷ đối chiếu với các tiêu chí trong chuẩn
trng hc an ton an ton về an ninh trật tự trong trng ph thụng, tự nhận
thấy đã đạt đợc các tiêu chí đề ra.
Vì vậy, Trờng THCS Hồng Thủy làm tờ trình này kính đề
nghị UBND huyện Lệ Thủy và phòng GD - ĐT huyện Lệ Thủy tỉnh
Quảng Bình kiểm tra và công nhận trờng THCS Hồng Thủy đạt
trng hc an ton an ton về an ninh trật tự nm hc 2012 - 2013.

Nơi nhận:

- Nh kính gửi;
- Lu VP.

Hiệu trởng


Vâ Thµnh
§ångTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×