Tải bản đầy đủ

De kiem tra su 7

Họ và tên: .....................................................

đề KIểM TRA thi lại

Lớp:

Môn:

7................

Lịch sử 7

Thời

gian: 45 phút
Năm học: 2011 - 2012
Điểm

Lời phê của thầy (cô) giáo

Câu 1: ( 4,0 điểm ) Em hãy trình bày diễn biến trận

Tốt Động- Chúc Động?
Câu 2 ( 3,0 điểm) Em hãy trình bày tình hình xã hội
thời Lê sơ?
Câu 3 (3, 0điểm ) Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi
và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?
BàI LàM
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..........................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..........................................
....................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
...........
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................


.......................................................................................................
.......................................................................................................
..........................................................
....................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................


...........
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.............
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.............
……..............................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.........
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.........................................


.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.........................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×