Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

`


Toán

Nhân một số với một tổng
Tính và so sánh giá trị của ba biểu thức:
4 x (3 + 5) và 44xx33++44xx55
Ta có:

Vậy:

4 x (3 + 5) =
+ = 32
9
+
4x3+4x5=
= 32
20
12
4 x (3 + 5) ==4 x 3 + 4 x 5


 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số
từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
c =
b a +x c)
a x (b

+

đó với


Toán

Nhân một số với một tổng
Tính và so sánh giá trị của ba biểu thức:
4 x (3 + 5) và 44xx33++44xx55
Ta có:

Vậy:
Kết luận:

4 x (3 + 5) =
+ = 32
9
+
4x3+4x5=
= 32
20
12
Vậy 4 x (3 + 5 ) == 4 x 3 + 4 x 5
+ c)
a x (btổng

Một số

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x cToán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
a

b

c

4

5

2

3

4

5

6

2

3

a x (b + c)
x( +

) = 29

axb+axc


Toán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
a

b
5

c

a x (b + c)

axb+axc

4

5

2

4 x (5 + 2) = 29

3

4

5

3 x (4 + 5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 + 3) = 30

6 x 2 + 6 x 3= 30

x

+

x

= 29


Toán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
a

b

c

a x (b + c)

axb+axc

4

5

2

4 x (5 + 2) = 29

3

4

5

3 x (4 + 5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 + 3) = 30

6 x 2 + 6 x 3= 30

x

+

x

= 29


Toán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
2

a x (b + c) = a x b + a x c
a. Tính bằng ba cách:
36 x (7 + 3)
207 x (2 + 6)
x
36 x (7 + 3) =
Cách 1:
10 = 360
x
x +
Cách 2:
36
36 x (77+ 3)3 =
= 252 + 109
= 360
Cách 1: 207 x (2 + 6) = 207 x 9
= 1656
Cách 2: 207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6
= 414 + 1242
= 1656


Toán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
2

b. Tính bằng ba cách (theo mẫu):
Mẫu:

39 x 6 + 39 x 4 = ?

Cách 1:

39 x 6 + 39 x 4 =
229

Cách 2:

+

152 = 390

39 x 66+ 39
39x 4 4= 39 x ( + )
10
= 39 x
= 390


Toán

Nhân một số với một tổng
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a x (b + c) = a x b + a x c
2 b. Tính bằng ba cách (theo mẫu):
5 x 39 + 5 x 62
135 x 9 + 135 x 2
Cách 1:
5 x 39 + 5 x 62 = 5 x (39 + 62)
= 5 x 100
= 500
Cách 2:
5 x 39 + 5 x 62 = 190 + 310
= 500
135 x 9 + 135 x 2
Cách 1:
135 x 9 + 135 x 2 = 135 x (9 + 2)
= 135 x 10
= 1350
Cách 2:
135 x 9 + 135 x 2 = 1090 + 270
= 1350


Toán

Nhân một số với một tổng
3

Tính và so sánh giá trị của ba biểu thức:
(3 + 5) x 4 và 33xx44++55xx44
Ta có:

+

(3 +5) x 44=
9

= 32

+
3x4+5x4=
20 = 32
12
Vậy:

=

Khi nhân một tổng với một số ta có thể lấy từng số hạng của tổng
nhân với số đó, rồi cộng các kết quả lại với nhau.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×