Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

MÔN TOÁN LỚP 4
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

Trường Tiểu học Nam Sơn số 2
Thành phố Bắc Ninh


Toán

1) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2

1

2

4

2
= ...... m


1

2
100dm

= ...... m

2
400dm

= ...... m

2
10 000cm

2
2
2
10dm 2cm = ...... cm

2) Tính giá trị của biểu thức:
254 x (4 + 3)
= 254 x 7
= 1778

1002


Toán
Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
=
a x (b + c)

axb+axc

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5


4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32
=
4 x (3 + 5)

4 x 3 + 4 x 5.


Toán
Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
a

=
a x (b + c)

a

a
axb+axc

6 x (2 + 7)
= 66 xx 22 ++ 66 xx 77

= 6 x (2 + 7)

= 12 + 42 = 54

= 6 x 9 = 54
=
6 x (2 + 7)

6x2+6x7


Toán
Nhân một số với một tổng
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
a

b

c

a x (b + c)

axb+axc

4

5

2

4 x (5 + 2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 + 5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 + 3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

=


Toán
Nhân một số với một tổng
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

2

a) Tính bằng hai cách:

36 x (7 + 3)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
38 x 6 + 38 x 4 = ?
Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 =
Cách 2: 38 x 6 + 38 x 4

228 + 152
= 38 x (6 + 4)
= 38 x 10 = 380

5 x 38 + 5 x 62
= 380

5 x 38 + 5 x 62 =

190 + 310 =

5 x 38 + 5 x 62 =

5 x (38 + 62)
= 5 x 100 =

500

500


Toán
Nhân một số với một tổng
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

2

a) Tính bằng hai cách:

3

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
(3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20 = 32

Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau.

(3 + 5) x 4 = 3 x 4 + 5 x 4
4 x (3 + 5) = 4 x 3 + 4 x 5


Toán
Nhân một số với một tổng
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c
1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

2

a) Tính bằng hai cách:

3

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau.
4

Áp dụng tính chất nhân một số với một tổng để tính (theo mẫu):
36 x 11

= 36 x (10 + 1)

35 x 101

= 35 x (100 + 1)

= 36 x 10 + 36 x 1

= 35 x 100 + 35 x 1

= 360 + 36 = 396

= 3500 + 35 =

3535


Toán
Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

Khi nhân một tổng với một số, ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó, rồi cộng các kết quả với nhau.


kÝnh chóc quý thÇy c« gi¸o m¹nh kháe
Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×