Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNHToán

Bài cũ: Mét vuông

Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000 … ta
có thể làm sao?


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5
4 x (3 + 5) =4 x
4x3+4x5 =
+

20 = 32
8 = 32
12
Vậy:

...
=


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
4 x (3 + 5) = 4 x 8
= 32

4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20
= 32

Vậy: 4 x (3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5
4 x (3 + 5 ) =
Ghi nhớ:
Khi nhân một số với một tổng ta có thể làm sao?
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

Vậy: 4 x (3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5
a x (b + c) = a x b + a x c
Ghi nhớ:
Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số
hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.


ToánBài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a x (b + c)

axb+axc

4

5

2

4 x (5 + 2) = 28
7

4 x 5 + 4 x 2 = 28
8
20

3

4

5

6

2

3

3 x (4 + 5) = 27
9
6 x (2 + 3) = 30
5

3 x 4 + 3 x 5 = 27
12
15
6 x 2 + 6 x 3 = 30
18
12

Khi nhân một số với một tổng ta có thể làm sao?Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
36 x (7 + 3)
Cách 1:
36 x (7 + 3) = 36 x
10 = 360

207 x (2 + 6)
Cách 1:
207 x (2 + 6) = 207 x

8
Cách 2:
Cách 2:
36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 207 x (2 + 6)
= 252 + 108
= 360

= 1656
= 207 x 2 + 207 x 6
= 414 + 1242
= 1656


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Mẫu:
38 x 6 + 38 x 4 = ?
Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 =
+
= 380
Cách 2: 38
x 6 + 38152
x 4 = 38 x (6 + 4)
228
= 38 x 10 = 380
5 x 38 + 5 x 62
135 x 8 + 135 x 2
CáchHai
1: tích trên có thừa số giống nhau là mấy?
5 x 38 + 5 x 62 =
+
= 500
190
310
Cách 2:
5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62)
= 5 x 100 = 500


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
Mẫu:
38 x 6 + 38 x 4 = ?
Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380
Cách 2: 38 x 6 + 38x 4 = 38 x (6 + 4)
= 38 x 10 = 380
5 x 38 + 5 x 62
135 x 8 + 135 x 2
Cách 1:
Cách 1:
5 x 38 + 5 x 62 =190 + 310 = 500 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270
= 1350
Cách 2:
Cách 2:
5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62)
= 5 x 100
= 500

135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2)
= 135 x 10
= 1350


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
3 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4
(3 + 5) x 4 = 8 x 4 3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20
= 32
= 32

Vậy:
=


Toán

Bài mới: Nhân một số với một tổng

1 Tính giá trị biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):
2 a) Tính bằng hai cách:
b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):
3 Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số.
(3 + 5) x 4 = 8 x 4 3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20
= 32
= 32
Vậy: (33 + 5)
5 x4 = 3x4+5x4
(3 + 5 ) x 4 =
Khi nhân
Khi nhân
một tổng
một với
tổng
một
vớisốmột
ta có
số,thể
ta làm
có thể
sao?nhân từng số hạng
của tổng với số đó rồi cộng các kết quả lại với nhau.


Toán

Nhân một số với một tổng

Khi nhân một số với một tổng ta có thể làm sao?
Khi nhân một tổng với một số ta có thể làm sao?


Toán

Nhân một số với một tổng

Trò
chơi

Điền chữ cái a, b, c thích hợp vào chỗ chấm:
a x (b + c) = …
ax b + a x c
axb+axc= …
ax (b + c)
(a + b) x c = a x c + b x

c…Toán

Nhân một số với một tổng

-Về nhà xem lại bài, chữa các bài sai, có thể làm thêm
bài 4 trang 67.
-Chuẩn bị bài: Nhân một số với một hiệu.


TiẾT HỌC KẾT THÚC

X
Th
Tr
tr

TrTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×