Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT
TỔNGToán: Nhân một số với một tổng
Ví dụ

Nhân trước số với từng số
hạng rồi cộng lại
Số ô vuông xanh là: 4 x 3
Số ô vuông đỏ là:
4x2
Toàn bộ số ô vuông là:
4x3+4x2
12 + 8
= 20

Tính tổng trước rồi nhân
số với tổng

Số ô vuông ở một cột là: 4
Số ô vuông ở một hàng là: 3 + 2
Toàn bộ số ô vuông là:
4 x (3 + 2)
4 x 5
= 20


Toán: Nhân một số với một tổng
Muốn nhõn một số với một tổng ta lấy số đú nhõn với
từng số hạng của tổng rồi cộng kết quả lại với nhau.

n x ( a + b ) = n x a + Cnác x b

bạn
nhé nhớ
!

Muốn nhõn một tổng với một số ta lấy từng số hạng
nhõn với số đú rồi cộng kết quả lại với nhau.

(a+b)xn=axn+bxn


Toán: Nhân một số với một tổng
BÀI 1: TÍNH THEO 2 CÁCH
TÝnh tæng
tríc

6x(4 + 3)
=
9x(2 + 7)

Nh©n tríc víi tõng sè h¹ng

6 x 7 = 42

6 x 4 + 6 x 3 = 24 + 18 = 42

9 x 9 = 819 x 2 + 9 x 7 = 18 + 63 = 81

9 x 8 = 72

5 x 8 + 4 x 8 = 40 + 32 = 72

=
(5 + 4)x8
=


Toán: Nhân một số với một tổng
BÀI 2: GHI + VÀO CÁCH TÍNH NHANH NHẤT
9X ( 4 + 6 ) =

7x6+3x6=

7x(8+3)=

9 X 10 = 90

+

9 X 4 + 9 X 6 = 36 + 54 = 90

( 7 + 3 ) X6 = 60

+

42 + 18 = 60
7 X 11 = 77
7 X 8 + 7 X 3 = 56 + 21 = 77

+


Toán: Nhân một số với một tổng
BÀI 2: GHI + VÀO CÁCH TÍNH NHANH NHẤT
9X ( 4 + 6 ) =

7x6+3x6=

7x(8+3)=

9 X 10 = 90

+

9 X 4 + 9 X 6 = 36 + 54 = 90

( 7 + 3 ) X6 = 60

+

42 + 18 = 60
7 X 11 = 77
7 X 8 + 7 X 3 = 56 + 21 = 77

+


Thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2008
Toán: Nhân một số với một tổng
BÀI 2: GHI + VÀO CÁCH TÍNH NHANH NHẤT
9X ( 4 + 6 ) =

7x6+3x6=

7x(8+3)=

9 X 10 = 90

+

9 X 4 + 9 X 6 = 36 + 54 = 90

( 7 + 3 ) X6 = 60

+

42 + 18 = 60
7 X 11 = 77
7 X 8 + 7 X 3 = 56 + 21 = 77

+


Toán: Nhân một số với một tổng

Bài 3 Tính theo cách thích hợp
( 8 + 5 ) x 3 = 8 x 3 + 5 x 3 = 24 + 15 = 39
4x(6+2+2)=

4 x 10 = 40

(3 x 5 + 7 x 5 ) = 5 x ( 3 + 7 ) = 5 x 10 = 50
16 x 5 = ( 10 + 6 ) x 5 = 10 x 5 + 6 x 5 = 50 + 30 = 80


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

BÀI 4

? chân bò, dê


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

5x(4+6)=5x4

+ 5x6


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

(6+9)x5=6x5

+ 9x5


mxa+mxb=m

X

(a + b)


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

(12 – 8 ) x 5 = 12 x 5

- 8x5


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

5 x ( 12 – 8 ) = 5 x 12 - 5 x 8


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

(a – b ) x n = a

X

n–b

X

n


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
NHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ

m x a – m x b = m X (a

- b)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×