Tải bản đầy đủ

BÌA SKKN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
Một số biên pháp giúp học sinh yếu môn toán lớp 8
“ Phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng HĐT”

Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường THCS Hồng Thuỷ

Quảng Bình, tháng 02 năm 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×