Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân


Toán

Kiểm tra bài cũ
a) 214352 X 4

Đặt tính rồi tính
b) 102426 x 5

214352
X
4

102426
X 5

857408

512130Tốn

TÍNH CHẤT GIAO HỐN CỦA PHÉP NHÂN
a) Tính và so sánh giá trò của hai
biểu thức:
Ta có

7 x 5 và 5 x7

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

Vậy 7 x 5 =5 x7


Tốn

Tính chất giao hốn của phép nhân
b) So sánh giá trò của hai biểu thức
a x b và b x a:
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

76 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

* Khi a và b nhận những giá trị cụ thể thì giá trị của hai biểu
thức a x b và b x a như thế nào ?

axb=bxa
* Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích khơng thay đổi.


S.
58

Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân

LuyƯn tËp
Bài 1.

Viết số thích hợp vào ô trống

4x6=6x

4

207 x 7 = 7 x 207

3x5=5x 3
2138 x 9 = 9 x 2138

Dựa vào đâu mà em điền được kết quả này ?
Nêu tính chất giao hoán của phép nhân ?


S.
58

Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân

Luyện tập
Bài 2

Tính:

1375 x 5 = 6875

40263 x 7 = 281841

23109 x 8 = 188472

7 x 853 = 5971

5 x 1326 = 6630

9 x 1427 = 12843

9 x 1427 = 1427 x 9
vaønhân
ta ñaët
tính nhö sau:
Khi thực hiện phép
này em
1427thế nào ?
đặt tính như

X

9


Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân

S.
58

Luyện tập
Bµi 3

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau

a) 4 x 2145

b) ( 3 + 2 ) x 10287

c) 3964 x 6

d) ( 2100 + 45 ) x 4

e) 10287 x 5 ( 2100 + 45 ) x 4g) ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964)

= 2145 Vì xsao
4 hai biểu thức này
Vậy 4 x 2145 = 2145 xbằng
4 nhau ?


S.
58

Toán
Tính chất giao hoán của phép nhân

Luyện tập
Bài 4

Trò chơi: Ai

nhanh , Ai ®ĩng

Điền số thích hợp vào ô trống:
ax 1 = 1 xa=a
ax 0 = 0 xa=0
axbx 0 = 0 xaxb=0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×