Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 4
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA
PHÉP NHÂN


TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ

ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH

a) 214352 x 4
b)102426 x 5


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu
thức

7 x 5 và 5 x7
7 x 5 = 35

5 x 7 = 35
Vậy 7 x 5

5 x7


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu
thức
7 x 5 = 5 x7
4 x 8 và 8 x 4

9 x 6 và 6 x 9

4x8=8x4

9x6=6x9


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
b) So sánh giá trị của 2 biểu thức a x b và b x a trong bảng
sau :
a

b

4

8

6


7

5

4

axb

bxa

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a
luôn luôn bằng nhau, ta viết :

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:

1

Viết số thích hợp vào ơ trống :

4x6=6x

4

3x5=5x

3

207 x 7 =

7x 207

2138 x 9 =

9x 2138

Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .

Vì sao em điền được
Khikếtđổi
chỗ
các thừa số trong một tích thì tích
quả
này?

không thay đổi.


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
LUYỆN TẬP:

2

Tính:

axb=bxa
9 x 1427 = 1427 x 9

vận dụng tính chất
giao
a/
b/ hoán của phép
vàxta7 đặt
tính
1357 x 5 = 6785 nhân
40263
= 281841
như sau:
7 x 853 = 5971
5 x 1326
= 6630
1427

x
9
12843
Khi thực hiện phép nhân này em
đặt tính như thế nào ?

c/
23109 x 8 = 184872
9 x 1427

= 12843


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
axb=bxa

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
* Luyện tập:

Bài 3: Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:
a)4 x 2145

b) ( 3 + 2) x 10278

c) 3964 x 6

d) (2100 + 45) x 4

e)10278 x 5

g) ( 4 + 2) x ( 3000 + 964)


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

thích
hợp
vào
ô trống
Mỗi tổĐiền
chọnsố
3 bạn
vào
vị trí
tham
gia trò: chơi,
các em tham gia trò chơi đọc câu hỏi và trả lời
nhanh bằng cách ghi kết quả vào bảng con đưa lên
cao. Ghi
a xđúng kết
= quả được
x a cộng
= a 10 điểm. .


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Điền số thích hợp vào ô trống :

ax

=

xa =0


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

TOÁN

4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Điền số thích hợp vào ô trống :

mx nx

=

xn xm =0


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

TOÁN

4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Tính nhanh kết quả và giải thích :

5 x 3472 x 2 = 34720


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

TOÁN

4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Tìm chữ số tận cùng của kết quả dãy tính,
có giải thích

1 x 2 x 3 x.....x 2011 x 2012 = ……….0


TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

TOÁN

4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

Tìm chữ số tận cùng của kết quả dãy tính,
có giải thích

1 x 3 x 5 x.....x 2009 x 2011 =

………5


TOÁN

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×