Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

Trường tiểu học thanh văn


Kiểm tra bài cũ:
a) 214352 x 4

b) 102426 x 5


a)Tính và so sánh giá trị biểu thức.
7 x 5 và 5 x7
7 x 5 = 35

7 x 5 = 35

Vậy 7 x 5 = 5 x7


b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
a


b

axb

bxa

4

8

4 x 8 =32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

axb=bxa


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống
4x6=6x

4

207 x 7 = 7 x 207


3x5=5x 3
2138 x 9 = 9 x 2138


Bài 2: Tính.
a) 1357 x 5 =

b) 40263 x 7 =

7 x 853 =

5 x 1326 =


7 x 853 = 853 x 7
a) 1357
x

x

853

5
6785

7
5971

b) 40263

1326
x

7
281841

5
6630

xToán
S.
58

3

Tính chất giao hoán của phép nhân
Luyện tập
Tìm hai biĨu thøc b»ng nhau

a) 4 x 2145

b) ( 3 + 2 ) x 10287

c) 3964 x 6

d) ( 2100 + 45 ) x 4

e) 10287 x 5

g) ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964)

( 2100 + 45 ) x 4
=
2145 x 4Vì sao hai biÓu
thøc x
nµy
VËy 4 x 2145 = 2145
4 b»ng
nhau ?


Toán

Tính chất giao hoán của phép nhân
Luyện tập

S.
58

4

Trß ch¬i :®iỊn ®ĩng , ®iỊn nhanh .

ĐiÒn

sè thÝch hîp vµo «
1 trèng
1
0 = 0
ax
xa=a
0=
a x0
xa=

o
axbx
b=o

=

xax
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×