Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM HÀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VĂN I


Toán

Bài cũ:

1306 x 8 + 24573 = 10448 + 24573
=
35021
609 x 9 – 4845 = 5481
=

-

4845

636

•Nêu cách thực hiện phép nhân với số có một chữ sốBài cũ:
5x7=
7x5=

35
35

3 x 4 = 12
4 x 3 = 12


Toán

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

58


Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân
a) Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức : 7 x 5 và 5 x 7
Ta có: 7 x 5 = 35
5 x 7 = 35

Vậy: 7 x 5 = 5 x 7

b) So sánh giá trị hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:
a

b

axb

bxa

4

8


4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20


Ta thấy giá trị của a x b và b x a luôn luôn bằng

nhau . Ta viết

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó như thế nào ?

Tính chất :Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không
thay đổi

.


Thực hành:

Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống
a) 4 x 6

= 6 x

207 x 7 =

7

4
x 207


Hoạt động cá nhân
Bài 2 : Tính
a) 1357 x 5 = 6785

b) 40263 x 7 = 281841

7 x 853 = 5971

5 x 1326 = 6630


Trò chơi: Ai nhanh hơn?
Bài3:Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau
4 x 2145

(3+2) x 10287

3964 x 6

( 2100 + 45 ) x 4

10287 x 5

( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964

)


Bài 4: SỐ ? HD về nhà (HS khá giỏi)
a/

a x

b/ a x

=

=

x a = a

x a = 0
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×