Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

BÀI GIẢNG TOÁN 4


Toán:
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
Ví dụ: a) Tính và so sánh giá tri của hai biểu thức.
7 x 5 và 5 x 7
Ta có:
Vậy:

7 x 5 = 35
5 x 7 = 35
7x5=5x7


Toán:
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

a


b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

5

4

5 x 4 = 20

7 x 6 = 42
4 x 5 = 20

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó như thế nào?
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.


Toán:
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:
1.Viết số thích hợp vào ô trống

a) 4 x 6 = 6 x 4


207 x 7 = 7 x 207

b) 138 x 9 = 9 x 138
3x5=5x 3


Toán:
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:
2. Tính:
a) 1357 x 5 = 6785
7 x 853 = 5971

b) 40263 x 7 = 281841
5 x 1326 = 6630


TRÒ CHƠI

Điền vào chỗ trống số hay chữ số thích hợp

8 x 630 = 630 x 8

ax

0

ax 1

=

0 xa=0

=

1 xa=a
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×