Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân


Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có một chữ số
B 1/ Đặt tính rồi tính:
a/

341 231 x 2
x
2
682 462

b/

214 325 x 4
x
4
857 300


Toán:
2/ Điền vào ô trống:
17 + 25 = 25 + 17

a+b=b+ a


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x 7
N Ta có: 7 x 5 = 35
5 x 7 = 35
Vậy:
7x5=5x7


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a
trong bảng sau:
a

b

4

8

6

7

5

4

axb
4 x 8 = 32
6 x 7 = 42
5 x 4 = 20

bxa
8 x 4 = 32


7 x 6 = 42
4 x 5 = 20

•Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau,
ta viết:
Thảo luận
axb=bxa
nhóm
đôichỗ các thừa số trong một tích thì tích
Khi đổi
không thay đổi.


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
Luyện tập:
S Bài 1/ Viết số thích hợp vào ô trống
a)b)4 3x x6 5= =6 5x x4 3
B
207
2 138
x 7 x=9 7= x9 207
x 2 138


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
Luyện tập:
2/ Đặt tính rồi tính:
B
a) 1 357 x 5
b) 40 263 x 7
x
x
5
7
6 785
281 841


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
Luyện tập:
Bài 3/ Tìm biểu thức bằng nhau:
V
B
a) 7 x 853 = 853 x 7 b) 5 x 1 326 = 1 326 x 5
x
x
7
5
5 971
6 630


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

TRÒ CHƠI

Ai nhanh
ai đúng

4 x 2 145 =
10 287 x 5 =
23 109 x 8 =
ax 1 =
ax 0 =

2 145 x 4
5 x 10 287
8 x 23 109
1 xa=a
0 xa=0
axb= bxa

Trò chơi kết thúc


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.
Xem trước bài:
Nhân với 10, 100, 1000, …
Chia cho 10, 100, 1000, …

SGK trang 58
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×