Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH


Toán:

Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có một chữ số
Đặt tính rồi tính:
214 325 x 4
341 231 x 2
x
x
2
4
682 462

857 300


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
Bài tập: Điền vào ô trống

17 + 25 = 25 +
48 + 12 =

17

12+ 48

a+b=b+

a


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:
7 x 5 và 5 x 7
Ta có: 7 x 5 = 35
5 x 7 = 35
Vậy:
7x5=5x7


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong
bảng sau:
a
4

b
8

6
5

7
4

axb
4 x 8 = 32


6 x 7 = 42
5 x 4 = 20

bxa
8 x 4 = 32
7 x 6 = 42
4 x 5 = 20

•Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau, ta
viết:
axb=bxa
Thảo luận
nhóm
Khi
đổiđôi
chỗ các thừa số trong một tích thì tích không
thay đổi.


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.
Luyện tập:
Bài 1/ Viết số thích hợp vào ô trống
a)b)
4 x3 6x =
5=
6 x5 x 4 3
207
2 138
x 7 x=9 =7 x 9207
x 2 138


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.
Luyện tập:
Bài 2/ Tính:
a) 1 357 x 5
b) 40 263 x 7
x
x
5
7
6 785
281 841


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.
Luyện tập:
Bài 2/ Tính:
a) 7 x 853 = 853 x 7 b) 5 x 1 326 = 1 326 x 5
x
x
7
5
5 971
6 630


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

TRÒ CHƠI
4 x 2 145 = 2 145 x 4
9 x 1 427 = 1 427 x 9
3 964 x 6 = 6 x 3 964
10 287 x 5 = 5 x 10 287
23 109 x 8 = 8 x 23 109
axb= bxa

Ai nhanh
ai đúng


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân
axb=bxa
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích
không thay đổi.


Toán:
Tính chất giao hoán của phép nhân

- Về nhà học bài
- Xem trước bài nhân
một số với 10, 100,
1000…Chia cho 10,
100, 1000….


GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×