Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

LỚP 4D

MÔN : TOÁN – LỚP 4

BÀI DẠY : TÍNH CHẤT GIAO
HOÁN CỦA PHÉP NHÂN


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

1/ Tính và so sánh giá trị của 2 biểu thức:
7 x 5 và 5 x 7

3 x 4 và 4 x 3

Ta có: 7x 5 = 35

Ta có: 3 x 4 = 12

5 x 7 = 35


4 x 3 = 12

Vậy 7x 5 = 5 x 7

Vậy 4 x 3 = 3 x 4
2
06/05/19


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

2/ So sánh giá trị của 2 biểu thức a x b và b x a
trong bảng sau:
a

b

axb

bxa

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

45 x 4 = 20

4 x 5 = 20
3
06/05/19


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

axb

= bxa

* Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

LUYỆN TẬP

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
a/ 4 x 6 = 6 x
207 x 7 =

4

7 x 207

b/ 3 x 5 = 5 x
2138 x 9 =

3
9 x 2138
5
06/05/19


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN

LUYỆN TẬP

Bài 2: Tính:
a.1357 x 5 = 6785
7 x 853 = 5971

b. 40263 x 7 = 281841
5 x 1326 = 6630


Toán : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
TRÒ CHƠI

Cho 123 x 4 x 9 = 4428
Hãy ghi nhanh số thích hợp
vào chỗ chấm
123 x ...9 x 4 = 4428

4 4428
9 x 123 x …...=
123 x 9 = 4428
4 x ….

7
06/05/19


Học bài
Làm các bài tập còn lại
Chuẩn bị tiết sau :Nhân với 10;100;
1000;…Chia cho 10;100;1000…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×