Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO DUY XUYÊN


Môn : Toán
Bài cũ:

1.Tính rồi thử lại
3569 TL
+
2745

-

6314
3569

2745
6314
2. Quan sát, nêu tên và đặc điểm của hình sau:

A


B

D

C


Toán :
GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
a.

A

Góc nhọn đỉnh O : cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông
O

B

b.

Góc tù đỉnh O : cạnh OM, ON.

M

Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N

c.

Góc bẹt đỉnh O : cạnh OC, OB.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.
C

.
O


D


Bài tập :
1. Trong các góc sau đây, góc nào là : góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?
M

A

N
Góc nhọn

I

Q

P

B

C

Góc tù

K

Góc vuông
V
M

X
Góc bẹt

.
Y

D
E

U
Góc nhọn

O
Góc tù

N


2. Trong các hình tam giác sau:
- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
- Hình tam giác nào có góc tù?
- Hình tam giác nào có góc vuông?
M

A

B

Có 3 góc nhọn

C

D

N

Có 1 góc tù

P

E

Có 1 góc vuông

P


Môn : Toán

GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
BÀI TẬP TRẮC
NGHIỆM

Đ

Góc nhọn bé hơn góc vuông.

S

Góc tù bé hơn góc vuông.

Đ

Góc tù lớn hơn góc vuông

Đ

Góc bẹt bằng hai góc vuông.

.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×