Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

MÔN TOÁN 4
BÀI: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT


Toán:

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
A
Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB

O

B
Góc nhọn bé hơn
góc vuông


To¸n
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

M

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

O

N

Góc tù lớn hơngóc vuông


To¸n
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

C

O

D

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

Góc bẹt bằng haigóc vuông


To¸n
Gãc nhän, gãc tï, gãc bÑt
Góc nhọn bé hơn góc vuông
Góc tù lớn hơn góc vuông
Góc bẹt bằng hai góc vuông


To¸n
2. Thực hành Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc
nhọn, góc tù, góc bẹt ?

I

M

AGóc nhọn

Q

N

P

Góc tù

B

Góc vuông
G

V
X

.

E

Góc bẹt

Y

K

C

D
U

Góc nhọn

O

Góc tù

H


Toán:

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
2. Thực hành
Bài 2:
Cho các hình tam giác sau:
A

B

D

M

C

N

P

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
- Hình tam giác nào có góc vuông?
- Hình tam giác ABC có ba góc nhọn
- Hình tam giác nào có góc tù?

- Hình tam giác DEG có góc vuông
- Hình tam giác MNP có góc tù

E

G


To¸n
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
Góc tù lớn hơn góc vuông.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×