Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 1: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC
BẸT

Trường Tiểu học Đỡ Đợng


X

A
M
O

O

B

Y

a


b

O

N

c

* Trong các góc vẽ trên:
+ GócGóc
nàovuông
là góc vuông?
+ Các góc nào là góc không vuông?

Góc không
vuông

C

O

d

D


A

O

Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các
cạnh
của góc
Góc AOB
cóbên.
đỉnh O, hai cạnh
OA và OB.
B

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.


* Dùng ờke đờờ̉ kiờờ̉m tra đụụ̣ lớn của góc
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
nhọn và so sánh góc đó với góc vuụng.


Em hãy đọc tên góc, tên đỉnh và
các cạnh của góc bên.

M

O

N

đỉnh
O,OM,
hai cạnh
Góc MON
tù đỉnhcóO;
cạnh
ON. OM và ON.

Góc tù lớn hơn góc vuông.


C

.O

Ba
điểm C,
C,O,O,DDthẳng
như hàng
thế nào
Ba điểm
với
với
nhau?
nhau.
D

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.


A
Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
O

B

M
Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N
Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.

C

O

D


- Góc nhọn bé hơn góc vuông.
- Góc tù lớn hơn góc vuông.
- Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc
nhọn, góc tù, góc bẹt?
Q

M

A

B

P

N

Góc vuông
G

V

X

.
E

Góc bẹt

K

C

Góc tù

Góc nhọn

I

D
Y

o
U

Góc nhọn

H

Góc tù


Bài 2. Trong các hình tam giác sau:
+ Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
+ Hình tam giác nào có góc vuông?
+ Hình tam giác nào có góc tù?
A

B

M

C

Tam giác ABC có
ba góc nhọn.

D

N

Tam giác MNP
có góc tù.

P

E

Tam giác DEG có
góc vuông.

G


1
2
3

G

Ó

C

N

HG

Ó

C

T

Ù

G

Ó

C

BT

4

G

Ó

C

V

U

Ô

N

N

G

1. Góc nào bé hơn góc vuông ?
2. Góc nào lớn hơn góc vuông ?
3. Góc nào bằng hai góc vuông ?
4. Góc nào bằng nửa góc bẹt?Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc
nhọn, góc tù, góc bẹt?
Q

M

A

B

P

N

Góc vuông
G

V

X

.
E

Góc bẹt

K

C

Góc tù

Góc nhọn

I

D
Y

o
U

Góc nhọn

H

Góc tùTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×