Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI LĂNG
TRƯỜNG TiỂU HỌC SỐ 1 HẢI BA

GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
BÀI GIẢNG TOÁN 4


Kiểm tra bài cũ:

X

A
M
O

O

B

Y


O

N

C

O

Đỉnh O

Đỉnh O

Đỉnh O

Đỉnh O

Cạnh OX,OY

Cạnh OA,OB

Cạnh OM,ON

Cạnh OC,OD

Góc vuông
* Trong các góc vẽ trên:

Góc không
vuông

+Em hãy nêu tên đỉnh và cạnh của góc trên.
+ Góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

D


GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

A


O

B

Nhỏ hơn góc
vuông

M

O

N

Lớn hơn góc
vuông

Góc nhọn
Góc tù
Dùng ê ke kiểm tra và so sánh các góc trên với góc vuông

C

O

Bằng hai góc
vuông

Góc bẹt

D


GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
A

O
B

M
C

O

D

O

N


GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Bài1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông,
góc nhọn, góc tù, góc bẹt?
Q

M

A
N
Góc nhọn đỉnh A,
cạnh AM, AN

P

B

I

C

Góc tù đỉnh B,
cạnh BP, BQ
G

K
Góc vuông đỉnh C,
cạnh CI, CK

V

X

.
E

Góc bẹt đỉnh E,
cạnh EX, EY

D

o

Y
U

Góc nhọn đỉnh D,
cạnh DV, DU

Góc tù đỉnh O,
cạnh OG, OH

H


GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

Bài 2. Trong các hình sau:
+ Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
+ Hình tam giác nào có góc vuông?
+ Hình tam giác nào có góc tù?
A

B

M

C

D

N

P

Tam giác ABC Tam giác MNP
có ba góc nhọn. có góc tù.

E

Tam giác DEG
có góc vuông.

G


GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
A

O
B

M
C

O

D

O

N
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×