Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Toán 4 chương 2

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Góc vuông

Góc không vuôngGóc nhọn, góc tù, góc bẹt


A

O

B

* Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB.
* Góc nhọn bé hơn góc vuông.M

O

N

* Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
* Góc tù lớn hơn góc vuông.


C

C

C
C

C

O

D


C

O

D

* Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
* Góc bẹt bằng hai góc
vuông.


a)

A


O

B

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA,
OB.
Góc nhọn bé hơn góc vuông.


b) M

O

N

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON.
Góc tù lớn hơn góc vuông.


c)

C

O

D

Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD.
Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Q

I

M

A

G1

V

P

G2

B

C

V

X

E

G4

G

D

Y

G5
U

G3

K

O

G6

H


Q

P
V

G2

B

D

U

G5


2) Trong các hình tam giác sau :
 Hình tam giác nào có ba góc nhọn ?
 Hình tam giác nào có góc vuông ?
 Hình tam giác nào có góc tù ?
A

B

M

C N

D

P E

G


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×