Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ QUỲNH 2

GÓC NHỌN,
NHỌN, GÓC
GÓC TÙ,
TÙ, GÓC
GÓC BẸT
BẸT
GÓC


Toán
1. Hãy kể tên các góc đã học ở lớp 3?
2. Trong các góc dưới đây:
* Coự maỏy goực vuoõng?

* Có mấy góc không vuông?
* Là những góc nào?

1


2

4

5

3

6


Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt
a) Góc nhọn
A

Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB
Góc nhọn bé hơn góc vuông.

O

B


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt
b) Góc tù
M

Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON
Góc tù lớn hơn góc vuông.
O

N

Thảo luận nhóm đôi: Dùng ê- ke để kiểm tra độ lớn của
góc này trong SGK và cho biết góc này lớn hơn hay bé hơn
góc vuông?Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012
Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
1. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt
*Hãy
dùng
c) Góc
bẹtê-ke để kiểm tra độ lớn của góc
này trong SGK và cho biết góc vừa đo:
C
Góc
bẹt
đỉnh
O;
cạnh
OC,
OD
A. Nhỏ hơn góc vuông
C
B. Bằng
góc vuông
Góc
bẹt bằng
hai góc vuông.
C
C. Lớn hơn góc vuông
C
D. Bằng hai góc vuông

.

O

D


Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012

Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
A
Góc nhọn đỉnh O;cạnh OA,OB
Góc nhọn bé hơn góc vuông.
M

B

O

Góc tù đỉnh O;cạnh OM,ON
Góc tù lớn hơn góc vuông.

N

O

Góc bẹt đỉnh O;cạnh OC,OD
C

O

D

Góc bẹt bằng hai góc vuông.


Toán
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
2. Thực hành
Bài 1: Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc
nhọn, góc tù, góc bẹt ?

I

M

A

Góc nhọn

Q

N

P

Góc tù

C

B

X

E

Góc bẹt

Y

Góc vuông

G

V

.

K

D
U

O

Góc nhọn

H

Góc tù


Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
Bài 2: Trong các hình tam giác sau:
-Hình tam giác nào có ba góc nhỌn?
-Hình tam giác nào có góc vuông?
-Hình tam giác nào có góc tù?
A
M

B

C

N

D

P

E

G


Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
Hình tam giác có ba góc nhọn
A

B

C


Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
-Hình tam giác có góc vuông.
D

E

G


Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012

Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt
-Hình tam giác có góc tù:
M

N

PRUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 1
Chọn đáp án đúng.
Góc nhọn bé hơn góc vuông
A. Sai
B. Đúng

B

Đáp án:

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

Đáp án


RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 2
Chọn đáp án đúng.
Góc bẹt bằng hai góc vuông
A. Đúng
B. Sai

A

Đáp án:

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

Đáp án


RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 3
Chọn đáp án đúng.
Góc tù bé hơn góc vuông
A. Đúng
B. Sai

B

Đáp án:

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

Đáp án


RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 4
Chọn đáp án đúng.
Hình vẽ bên có mấy góc nhọn?
A. 2
B. 3

B

Đáp án:

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

Đáp án


RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 5
Chọn đáp án đúng.
Hình vẽ bên có mấy góc tù?
A. 1
B. 2

A

Đáp án:

5
8
3
7
4
2
6
9
0
10
1

Đáp án


CẢ LỚP GIỎI QUÁ.
Cả lớp xứng đáng được
thưởng một tràng vỗ tay.
18.10
2012

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Ninh Thuận
Phòng GD & ĐT Ninh Phước

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ QUÝ 2

Xin chào và hẹn gặp lại

CHÚC THẦY, CÔ MẠNH KHOẺ, HẠNHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×