Tải bản đầy đủ

Đề thi khảo sát toán lớp 6

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2012 - 2013
MÔN : TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: ( 2 điểm) Tính (hoặc tính nhanh)
a) 152,47 - 36,47
b) x
c) 83 x 72 + 28 x 83
d) x - x
Câu 2: (2 điểm) Tìm x
a) 3.x + 17 = 20
b) x - =
c) ( + + ) x x = 1
Câu 3: ( 2,5 điểm)
Lớp 5A có 40 học sinh gồm học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu. Trong đó số
học sinh khá và giỏi chiếm 75%, số học sinh trung bình bằng 4 5 số học sinh còn lại.
Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu. Biết số học sinh khá hơn số học sinh giỏi
là 4 em.
Câu 4: ( 2,5 điểm)
Cho hình vuông MNPQ có cạnh là 12 cm. E là trung điểm của MN, H là trung
điểm của NP.
a) Tính diện tích ∆MEQ.

b) Tính diện tích hình thang HPQM.
c) So sánh diện tích tam giác ∆MHE với diện tích hình chữ nhật MNPQ.

TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI

Câu 5: ( 1 điểm) Tìm số
= x 3 + 1,3

biết:

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN : TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: Thực hiện phép tính:
a. 2,5 + 4,43 - 3,21 + 6,5 - 2,79
b. - + 0,6 x
Câu 2: Người ta trông lạc trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 83m,
chiều rộng bằng chiều dài.

TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI


a. Tính diện tích thửa ruộng đó.
b. Biết trung bình 48m2 thu hoạch được 12 kg lạc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó
người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ lạc.
Câu 3: Cho biểu thức:
B=
a. Tìm giá trị của biểu thức B khi a = 2.
b. Tính giá trị của a để biểu thức B có giá trị bằng 2.
c. Tìm giá trị số tự nhiên A để biểu thuecs B có giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất đó là
bao nhiêu ?
Câu 4: Cho hình thang vuông ABCD, điểm M nằm chính giữa của cạnh AD. Biết
AB = 15cm, DC = 25cm, AD = 18cm. Tính diện tích hình tam giác BMC.

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2011 - 2012
MÔN : TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: Thực hiện phép tính ( có đặt tính với a,b)
a) 58,29 - 24,21
b) 152,47 - 36,47


c) x
d) :
Câu 2: Tìm x biết:
a) 2 + x = 5
b) 2 x - 270 = 430
c) ( + ) . x - 1 = 2011
Câu 3: Một ô tô đi quãng đường từ A đến B dài 135 km hết 3 giờ.

TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI


a. Tính vận tốc của ô tô.
b. Cùng lúc đó một xe máy cũng đi quãng đường đó với vận tốc bằng

2
vận tốc
3

của ô tô. Hỏi ô tô đến trước xe máy mấy giờ?
Câu 4: Một thửa ruộng hình ∆ABC, có đáy là 400m, chiều cao là 150m.
a. Tính diện tích thửa ruộng đó theo m2 và ha.
b. Người ta dành thửa ruộng để trồng rau, thửa ruộng còn lại để trồng hoa,
phần còn lại sau khi trồng hoa và hoa để cấy lúa. Tính diện tích phần trồng
lúa.
c. Trên AC lấy D sao cho AD = AC, gọi E là trung điểm của cạnh BC, kéo dài
BA về phía B, DE về phía D cắt nhau tại I. So sánh diện tích ∆IDC và ∆IDB
(nêu vắn tắt lí do)
Câu 5: Tính nhanh
A = + (1 - ) . (1 - ) . (1 - ) ….. (1 - ) . (1 - )

ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2013 - 2014
MÔN : TOÁN
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Câu 1: (2đ) Tính (hoặc tính nhanh)

TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI

a) 21 + 68 + 279 + 132
b) 35 x 17 + 84 x 35 - 35
c)

x -

d) (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) x (1 - ) x……x (1 - ) x (1 - )
Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) (x - 3,52) x 3 = 21,42
b) x x - =
Câu 3: (2,5đ)
Một xưởng sản xuất có 200 người chia làm 3 tổ. Số người ở Tổ I và Tổ II gấp 3 lần
số người ở Tổ 3. Nếu Tổ I bớt đi 10 người thì số người ở Tổ I bằng số người ở Tổ II.
Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu người.
Câu 4: (3đ)

A=B


Cho tam giác ABC vuông ở A( như hình vẽ)
Cạnh Ab = 60cm; cạnh AC = 80cm; cạnh BC = 100cm
Biết MN song song với BC, NH = 12cm
a. Tính S∆ABC; S∆BNC
b. Tính S ∆ABN và độ dài AN
c. Tính S ∆AMN
Câu 5: So sánh A và B , biết:
A=

và B =

M=
B
B=B

N=B
H

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×