Tải bản đầy đủ

KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH bồi DƯỠNG TOÁN 6

KHUNG PHN PHI CHNG TRèNH BI DNG TON 6
NM HC 2013 -2014
Nhng vn lu ý
Bui
Ni dung dy
Ghi chỳ
v kin thc, k nng
Th t thc hin phộp tớnh. Tớnh nhanh v
1
Thỏng 9
tớnh hp lớ
2
Cỏc bi toỏn v dóy s cú quy lut
Thỏng 9
3

Cỏc bi toỏn v dóy s cú quy lut

4

Cỏc bi toỏn v lu tha


5

-Cỏc bi toỏn v lu tha
- Kim tra bi s 1

6

7,8

9

10
11

Thỏng 9
- Cỏch so sỏnh hai ly
tha

Thỏng 10
Thỏng 10

Chng minh chia ht, cỏc du hiu chia
ht

Thờm du hiu chia
ht cho 4;8;11; 25;125
Thỏng 10
B sung kin thc v
ng d

- Cỏc bi toỏn v tỡm ch s tn cựng
- Cỏc bi toỏn s dng nguyờn lớ i rớch
- lờ

B sung nguyờn lớ i
rớch - lờ

Thỏng 10


Tỡm s khi bit mi quan h gia CLN,
BCNN

- CLN (a,b) = m thỡ
a = m.c v b = m. d
trong ú CLN (c,d )
=1
-CLN(a,b).
BCNN(a,b) = a. b

Thỏng 10

- Cỏc bi toỏn thc t liờn quan n
CLN v BCNN
- Kim tra bi s 2
Chng minh s nguyờn t hay hp s.
Chng minh hai hay nhiu s nguyờn t
cựng nhau

Thỏng 10
- Cách nhận biết
Thỏng 11
một số nguyên tố
hay hp s :
a) Chia số đó lần
lợt cho các số
nguyên tố đã biết
từ nhỏ đến lớn.
- Nếu có một
phép chia hết
thì số đó không
phải là số nguyên
tố.
- Nếu chia cho
đến lúc thơng
nhỏ hơn số chia
mà các phép chia
vẫn còn số d


khác 0 th× số ®ã
lµ sè nguyªn tè.
b) Mét sè cã 2 íc
sè lín h¬n 1 th×
sè ®ã kh«ng ph¶i
lµ sè nguyªn tè.
12

- Tìm điều kiện để hai hay nhiều số
nguyên tố cùng nhau
- Kiểm tra bài số 3

Tháng 11
- Cách tính số điểm,
đường thẳng, đoạn
thẳng.

13

Tính số điểm, đường thẳng, đoạn thẳng

14

Các bài toán về trung điểm của đoạn thẳng
- Các bài toán về trung điểm của đoạn
thẳng
- Kiểm tra bài số 4
Các phép tính trong Z

Tháng 12

17

Các phép tính trong Z

Tháng 1

18

Bội và ước của một số nguyên
- Bội và ước của một số nguyên
- Kiểm tra bài số 5
Các phép tính về phân số

Tháng 1

15
16

19
20
21
22
23
24
25
26

Các phép tính về phân số
So sánh phân số, chứng minh bất đẳng
thức
So sánh phân số, chứng minh bất đẳng
thức
Các bài toán cơ bản về phân số
- Các bài toán cơ bản về phân số
- Kiểm tra bài số 6
Tính số đo góc

27

Tính số đo góc

28

Các bài toán về tia phân giác của một góc
- Các bài toán về tia phân giác của một
góc
- Kiểm tra bài số 7

29

Tháng 12

Tháng 12
Tháng 1

Tháng 1
Tháng 2
- Dãy số có quy luật

Tháng 2
Tháng 2

Cung cấp các phương
pháp CM
Trình bày bài toán có
lời văn
Trình bày bài toán có
lời văn

Tháng 2
Tháng 3
Tháng 3
Tháng 3

- Có 3 tia Ox, Oy, Oz
mà không có tia nào
nằm giữa hai tia còn
lại thì tổng các góc
xOy, yOz, zOx bằng
3600

Tháng 3

Tháng 4
- Tìm điều kiện để
một tia là tia phân
giác của một góc

Tháng 4


30

Luyện đề số

Tháng 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×