Tải bản đầy đủ

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH toan 9

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH
Toán - Lớp 9
Đại số
TT Chương

1

I

2

II

Bài

Trang

Nội dung điều
chỉnh

Hướng dẫn thực hiện


§5. Bảng
căn bậc hai
§5. Hệ số
góc của
đường
thẳng

20-23 Cả bài

Bài tập
28b; 31
Bài tập 2

58, 59

Không yêu cầu học sinh làm.

25

Kết luận của Kết luận của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10,
bài tập 2.
không yêu cầu HS chứng minh và được sử
dụng để làm các bài tập khác.
Ví dụ 2
Giải: Chuyển vế -3 và đổi dấu của nó, ta
được: x 2  3 suy ra x  3 hoặc x   3
(viết tắt là x  � 3 ).
Vậy phương trình có hai nghiệm:
x1  3, x2   3 .
(Được viết tắt x  � 3 ).

58

Ví dụ 2

Không dạy.
Không dạy.

y  ax  b  a �0 3
4

III

5

IV

§3. Phương
trình bậc
hai một ẩn

41

Hình học
TT Chương

1

I

2
3

4
5

III

Bài

§2. Tỉ số
lượng giác
của góc nhọn
§3. Bảng
lượng giác
§6. Cung
chứa góc
§7. Tứ giác
nội tiếp
§9. Độ dài
đường tròn,
cung tròn

Trang

72

Nội dung
điều chỉnh

Kí hiệu

Hướng dẫn thực hiện

Kí hiệu tang của góc  là tan  , cotang của
góc  là cot  .

77-81 Cả bài

Không dạy

84-85 1. Bài toán
quỹ tích
”cung chứa
góc”
88
3. Định lí
đảo.
92
1. Công thức
tính độ dài
đường tròn

Thực hiện ?1 và ?2. Trong ?2 không yêu cầu
chứng minh mục a, b và công nhận kết luận c.
Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.
Thay ?1 bằng một bài toán áp dụng công thức
tính độ dài đường tròn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×