Tải bản đầy đủ

kiểm tra hinh chương 3

Trờng THCS Hồng Thuỷ
3 Hỡnh hc 9
Họ và tên:.............................
phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2014
Điểm:

Kiểm tra bài số
Thời gian: 45
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề 1
Cõu 1: ( 2 im) Tớnh din tớch ca hỡnh qut trũn cung 60 0 ca hỡnh trũn cú bỏn kớnh
6cm ? Tớnh chu vi hỡnh trũn ú?
Cõu 2: ( 2 im) Tớnh di cung trũn cú bỏn kớnh bng 2 cm, ng gúc tõm l 120 0 ?
Tớnh din tớch hỡnh trũn ú?
Cõu 3: ( 2 im) Cho hỡnh trũn cú din tớch bng 78,5cm 2, Hóy tớnh chu vi v bỏn kớnh
ca ng trũn ú?

Cõu 4: (4 im) Cho ABC nhn, A 600 ni tip ng trũn (O; 6cm). V 2 ng
cao AE v CF ct nhau ti H.
a) Chng minh t giỏc BEHF ni tip
b) Chng minh t giỏc AFEC ni tip
c) Tớnh di cung nh BC
d). Chng minh ng thng OB vuụng gúc vi EF.
Bài làm
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................................

Trờng THCS Hồng Thuỷ
3 Hỡnh hc 9
Họ và tên:.............................
phút.
Lớp: 9.....
tra:.../....../2014
Điểm:

Kiểm tra bài số
Thời gian: 45
Ngày kiểm

Lời nhận xét của giáo viên:

Đề 2
Cõu 1: ( 2 im) Tớnh din tớch ca hỡnh qut trũn cung 40 0 ca hỡnh trũn cú bỏn kớnh
4cm ? Tớnh chu vi hỡnh trũn ú?
Cõu 2: ( 2 im) Tớnh di cung trũn cú bỏn kớnh bng 4 cm, ng gúc tõm l 120 0 ?
Tớnh din tớch hỡnh trũn ú?


Câu 3: ( 2 điểm) Cho hình tròn có diện tích bằng 76,5cm 2, Hãy tính chu vi và bán kính
của đường tròn đó?
Câu 4: (4 điểm) Cho AMN nhọn, �A  600 nội tiếp đường tròn (O; 4cm). Vẽ 2 đường
cao AE và NF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác MEHF nội tiếp
b) Chứng minh tứ giác AFEN nội tiếp
c) Tính độ dài cung nhỏ MN
d). Chứng minh đường thẳng OM vuông góc với EF.
Bµi lµm
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×