Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 2
BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU


Kiểm tra bài cũ :
Tính bằng hai cách : 24 x (6 + 4 )
Cách 1 : 24 x (6 + 4 ) =24 x 10
= 240
Cách 2 : 24 x (6 + 4 ) =24 x 6 +24 x 4
= 144 +96
=240


Toán : Nhân một số với một hiệu.
Tính và so sánh giá trịcủa hai
biểu thức:
3 x ( 7 – 5 ) và 3 x7 – 3 x 5
Ta có : 3 x ( 7 – 5 ) = 3 x 2 = 6.
3 x 7 – 3 x 5 = 21- 15 = 6
Vậy :


3 x( 7 – 5 ) = 3 x7 – 3 x5


Muốn nhân một số với một hiệu ta làm
như thế nào ?
Khi nhân một số với một hiệu ,ta có thể
lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số
trừ ,rồi trừ hai kết quả cho nhau .
ax(b–c)=axb–axc


Luyện tập :
Bài 1 :Tính giá trị của biểu thức rồi
viết vào ô trống (theo mẫu) :
a

b

c

a x (b - c)

axb–axc

3

7

3

6

9

5

6x(9-5)= 24

6x9 – 6x5 = 24


8

5

2

8x(5-2)=24

8x5 – 8x2 = 24

3 x (7 – 3 ) = 12 3 x 7 – 3 x 3 = 12


Bài 2: áp dụng tính chất nhân một số
với một hiệu để tính (theo mẫu):
Mẫu :26 x 9 = 26 x (10 - 1)
=26 x10 - 26 x 1
=260 -26
= 234
Cả lớp tự làm vào vở :
a , 47 x 9
b, 138 x 9
24 x 99
123 x 99


a ,47x9 = 47x(10 -1)
=47 x 10 – 47 x 1
= 470 – 47 = 423

b,138 x 9 = 138 x(10 –1)
= 138 x 10–138 x 1
= 1380 – 138
= 1242

24 x99 = 24 x (100 - 1)
=24 x 100 – 24 x 1
= 2400 – 24 = 2376

123 x 99 = 123 x (100 –1)
= 123 x 100–123 x 1
=12300 -123 =12177


Bài 3 : Tóm tắt :Có :40 giá trứng
1 giá: 175 quả
Đã bán: 10 giá
Còn .........quả ?
Bài giải
Cửa hàng còn lại số giá trứng :
40 – 10 = 30 (giá trứng)
Cửa hàng còn lại số quả trứng :
175 x 30 = 5250 (quả trứng)
Đáp số : 5250 quả trứng


Bài 4: Tính và so sánhgiá trị của hai
biểu thức:
(7 – 5 ) x 3 và 7 x 3 – 5 x 3
Ta có : (7 – 5 ) x 3 = 2 x 3 = 6
7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6
Vậy : (7 – 5 ) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3


Từ kết quả so sánh,nêu cách nhân
một hiệu với một số .
Khi nhân một hiệu với một số ta có
thể lần lượt nhân số bị trừ,số trừ với
số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau.


Củng cố bài : Muốn nhân một số
với một hiệu ta làm như thế nào ?
Muốn nhân một hiệu với một số ta
làm như thế nào ?


Hướng dẫn học ở nhà:
-ghi nhớ nội dung của bài
-Làm bài tập sau: Tính bằng hai cách :
a ,14 x(9 -4 )
b, (8 -3) x 34Người thực hiện:
Nguyễn Thị Bớch Hằng

Ngày 20 tháng 11 năm 2008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×