Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Phát biểu tính chất một số nhân với một tổng ?
Vận dụng: So sánh giá trị hai biểu thức sau
3x(7 + 5) và 3x7 + 3x5

?
3x(7 +
- 5) = 3x7 -+ 3x5


TOÁN
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
Tính
và so sánh giá trị của hai biểu thức:
Nhân
Muốn nhân một số với
3 xmột
(7 - 5)
và một

3 xhiệu
7 - 3 xta5 có thể làm
số với
Hiệu giữa tích
Lời
giải
như
thế
nào?
một
các từ thích
của số đóĐiền
với số
hiệu
vào chỗ …..
bị trừ vàhợp
số trừ
Ta có : 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 2 = 6
Dựa vào
để hoàn
thành
a 3x x(b7 - 3cx)5 = 21a- x15b=– 6a x c
nhận xét trên
nhận
xét sau?
em hãy so sánh
Vậy : 3 x (7 - 5) = 3 x 7 - 3 x 5
giá trị của
hai biểu thức sau?

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt …..
nhân số đó với
………
số
bị trừ và ...…
số trừ, rồi …..
trừ hai kết quả cho nhau.


TOÁN


NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
a x (b - c) = a x b - a x c

LuyÖn
tËp
Bài 1 / 67(s)
a

b

c

ax(b–c)

3

7

3

6

9

5

3x(7- 3) = 12 3x7 - 3x3 = 12
6x(9 -5 ) = 24 6x9 - 6x5 = 24

8

5

2

8x( 5-2 ) = 24 8x5 – 8x2 = 24

axb–axc


TOÁN
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

LuyÖn
tËp

a x (b - c) = a x b - a x c

Bài tập 2/68 (v)
ÁP DỤNG TÍNH CHẤT NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
Mẫu: 26
x 9 = 26
x(10 -1 ) = 26 x10 - 26 x1= 260 - 26 = 234
ĐỂ TÍNH
(THEO
MẪU)
a/ 47 x 9 = 47 x (10 - 1)
b/ 24 x 99 = 24 x (100 - 1 )
= 47x10 - 47x1
=24 x100 - 24 x1
= 470 - 47 = 423
= 2400 - 24
Khi nhân
Muốn
nhân
một
một
số số
vớivới
9 hoặc
9 hoặc
99 ta
99,
tacó
lấythể
số làm
đó nhân
như thế
với nào
10 ?
hoặc 100 rồi trừ đi chính số

= 2376


TON
NHN MT S VI MT HIU

Luyện
tập

a x (b - c) = a x b - a x c

Bi 3/68 (v) Cỏch 1

Ca hng ú cú s qu trng l

Cách 2 :
Cửa hàng đó còn lại số giá

Mt ca hng bỏn để
trng
cú 40
trứng
là giỏ trng,
175 x 40 = 7000 ( qu trng )
mi giỏ trng cú 175
qu. Ca hng ó bỏn
40 10 = 30 ( giá trứng )
Ca hng ú ó bỏn i s qu trng l
ht 10 giỏ trng. Hi ca hng ú cũn li bao
Cửa hàng đó còn lại số quả
175 x 10 = 1750
(
qu
trng
)
nhiờu qu trng ? trứng là
Ca hng ú cũn li s qu trng l
7000 1750 = 5250 ( qu trng )
ỏp s : 5250 qu trng

175 x 30 = 5250 ( quả
trứng )
Đáp số : 5250 quả trứng


TOÁN
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

LuyÖn
tËp
Bài 4/68 (N)

Muốn nhân một
hiệu với một số ta
có thể làm như thế
nào?

a x (b - c) = a x b - a x c

Tính và so sánh giá trị hai biểu thức:
(7-5)x3 và
7x3 - 5x3
Giải
Ta có (7 – 5)x3 = 2x3 = 6
7x3 - 5x3 = 21 – 15 = 6
Vậy (7 – 5)x3 = 7x3 - 5x3

Khi nhân một hiệu với một số, ta có thể
lần lượt nhân số bị trừ và số trừ với số đó,
rồi trừ các kết quả tìm được.


TOÁN
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

LuyÖn
tËp

a x (b - c) = a x b - a x c

Điền Đ, S thích hợp vào ô trống.
a/ 12x3 - 2x3 = (12 - 2) x3 = 10x3 = 30

Đ
S

b/ 5x(7 - 5) = 5x7 - 5 = 35 - 5 = 30

Đ
S

c/ (b - c) x a = a x b - a x c

Đ
S

d/ ax(b + 1) = axb + a

Đ
S
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×