Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu


.

Môn: Toán

Thực hiện phép tính sau bằng hai
cách :
5x(2+5)

C1: 5 x ( 2 + 5 ) = 5 x 7

= 35
C2: 5 x ( 2 + 5 ) = 5 x 2 + 5 x 5
= 10 + 25
= 35


.

Môn: Toán


Khi
ta có
Khinhân
nhân một
một số
số với
với một ttổng,
ổng, ngoài
cách
tính thông
cóhạng
thể nhân
thể nhân
số đó thường
với từngta số
của
như
tổng,thế
rồinào?
cộng các kết quả với nhau.


Môn: Toán

Một số nhân với một hiệu

Hãy thực hiện tính phép tính sau:
5 x ( 10 - 1)
= 5x
9
= 45
C2:
5
x
(
10
1)
= 5trên
x 10
-thể


5 xtính
1
Ngoài
cách
tính
trên
ta

Em có biết biểu thức
thuộc
dạng
biểu thức này
= cách
50 khác
- 5được
toánbằng
gì không?
không?
= 45


Môn: Toán

Một số nhân với một hiệu

Khi nhân một số với một hiệu, ta
Vậy
khi
nhân
một
số
với
một
hiệu,
có thể lần lượt nhân số đó với số bị
ngoài cách tính thông thường ta có
trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả
thể nhân như thế nào?
cho nhau.
a x (b – c) = a x b – a x c


Môn: Toán
Một số nhân với một hiệu

Hãy thực hiện tính sau bằng hai
cách: 3 x ( 7 – 2 )
C1: 3 x ( 7 - 2) =

3 x 5 = 15
3x7-3x2

C2: 3 x ( 7 - 2) =
= 21 - 6
= 15


Môn: Toán
Một số nhân với một hiệu
Áp dụng cách tính nhân một số với một hiệu để
tính các phép tính sau theo mẫu:

Mẫu:

47 x 9

26 x 9
= 26 x (10 – 1)

= 47 x (10 – 1)

= 26 x 10 – 26 x 1

= 47 x 10 – 47 x 1

= 260 – 26 = 234

= 470 – 47 = 423


Môn: Toán
Một số nhân với một hiệu
Áp dụng cách tính thực hiện phép tính sau:

34 x 99
= 34 x ( 100 - 1)

( 100 - 1) x 34

= 34 x 100 - 34 x 1

= 100 x 34 - 1 x 34

= 3400 - 34

= 3400 - 34

= 3366

= 3366


Môn: Toán
Một số nhân với một hiệu
Bài
toán
Bài giải

Hưng

30
túi
bi,
mỗi
túi

125
Hưng còn số viên bi là:
viên
bi.
Hưng
cho
bạn
10
túi
bi.
Hỏi
( 40 –Tìm
10 cách
) X 125
3750
giải =bài
toán.( viên bi )
hưng còn bao
nhiêu
viên
bi?
Đáp số: 3750 viên bi.


Môn: Toán
Một số nhân với một hiệu

Khi nhân một số với một
Khi nhân một số với một hiệu, ngoài
hiệu,
ta

thể
lần
lượt
nhân
cách tính thông thường ta có thể nhân
số
với số bị trừ và số trừ,
nhưđó
thế nào?
rồi trừ hai kết quả cho nhau.
a x (b – c) = a x b – a x c
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×