Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một hiệu
Môn: TOÁN
Lớp: 4
Toán
Kiểm tra bài cũ
So sánh giá trị hai biểu thức sau
3x(7 + 5)
Hãy phát biểu tính chất một nhân với một tổng?


Toán
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

Muốn nhân một số với
Nhânvà so sánh giá trị của hai biểu thức:

Tính
một hiệu ta có thể làm
một số
cácHiệu
từ thích
giữa
một- 5)
nào?
3với
x (7
và 3 x 7 - như
3 x 5thếĐiền
hiệu

Lời giải

hợp vào tích
chỗ của
…..số
để hoàn
đóthành
với số bị
nhận xéttrừ
sau?
và Dựa
số vào
nhận xét trên
trừ

Ta có : 3 x ( 7 - 5 ) = 3 x 2 = 6
= - a15x =b –
3axx7 (b
- 3-xc5)= 21
6axc
Vậy :3 x (7 - 5) = 3 x 7 - 3 x 5

em hãy so sánh
giá trị của
hai biểu thức sau?


Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân
….. số đó
trừ hai kết quả cho nhau.
trừ , rồi …..
bị trừ và số
vớisố
………
...…


Bài 1/68 (V)

LuyÖn tËp

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô
trống (theo mẫu)
a

b

c

a x (b - c)

axb-axc

3

7

3 3 x (7 – 3) = 12

6

9

5

6 x (9 – 5) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2 8 x (5 – 2) = 24

8 x 5 – 8 x 2 = 24

3 x 7 – 3 x 3 = 12


Bài 3/68 (v)

LuyÖn tËp

Bài 3: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng,
mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10
giá trứng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả trứng ?
Tóm tắt
Có : 40 giá để trứng
Đã bán: 10 giá trứng
Mỗi giá : 175 quả
Còn lại :…? Quả trứng


Bài 4/68 (N)

LuyÖn tËp

Bài 4: Tính và so sánh giá trị của hai biểu
thức:
(7- 5) x 3 và
7x3–5x3
Ta có : (7 – 5) x 3 = 2 x 3 = 6
7 x 3 – 5 x 3 = 21 – 15 = 6
Vậy (7 – 5) x 3 = 7 x 3 – 5 x 3


Phát
tắchợp
và công
nhân một số với
Điềnbiểu
Đ, Squy
thích
vào ôthức
trống.
một hiệu ?
a/ 12x3 - 2x3 = (12 - 2) x3 = 10x3 = 30

Đ
S

b/ 5x(7 - 5) = 5x7 - 5 = 35 - 5 = 30

Đ
S

c/ (b - c) x a = a x b - a x c

Đ
S

d/ a x (b + 1) = a x b + a

Đ
S


Toán
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân
….. số đó
trừ hai kết quả cho nhau.
trừ , rồi …..
bị trừ và số
vớisố
………
...…

a x (b - c ) = a x b – a x c


Tiết học đến đõy là hết rồi!
Chuực caực em chaờm ngoan, hoùc gioỷi!

Bye byeTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×