Tải bản đầy đủ

Giáo án tin học 7

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

Tuần 1

Ngày soạn:06/08/2013
Ngày giảng:13/08/2013

Phần I
BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Tiết 01
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập.
- Nắm được khái niệm chương trình bảng tính.
- Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính.
b. Về kĩ năng:
- Biết lấy một số ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng.
c. Về thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Ở chương trình năm học lớp 6 các em đã được làm quen với phần mềm soạn thảơ
văn bản Microsoft Word. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm quen với một chương trình mới đó
là Chương trình bảng tính Micrsoft Excel
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu
bảng và nhu cầu xử lý thông
tin dạng bảng.
- Giới thiệu những ví dụ đơn
giản, gần gủi về xử lý thông
tin dưới dạng bảng để học
sinh dễ nhận biết.
GV: Đỗ Tế Thế

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng
1. Bảng và nhu cầu xử lý
thông tin dạng bảng: (20')
- Ví dụ 1: Bảng điểm lớp 7A
- Ví dụ 2: Bảng theo dõi kết
- Học sinh chú ý theo dõi quả học tập.
các ví dụ của giáo viên => - Ví dụ 3: Bảng số liệu và
ghi nhớ kiến thức.
biểu đồ theo dõi tình hình sử
dụng đất ở xã Xuân Phương.
- Học sinh đưa ra ví dụ => Khái niệm chương trình
1

Giáo án Tin Học 7
Trường THCS Trần Hưng Đạo

- Yêu cầu học sinh lấy thêm
ví dụ để minh hoạ về nhu
cầu xử lý thông tin dưới
dạng bảng.
Từ đó dẫn dắt để học sinh
hiểu được khái niệm chương
trình bảng tính.
? Nêu khái niệm chương
trình bảng tính.

+ Hoạt động 2: Giới thiệu
một số chức năng chung của
chương trình bảng tính.
- Giới thiệu cho học sinh
biết có nhiều chương trình
bảng tính khác nhau như:
Excel, Quattpro… nhưng
chúng đều có một số chức
năng chung => Giới thiệu
chức năng chung của
chương trình bảng tính.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại
các chức năng đó.

Năm học: 2013-2014

theo yêu cầu của giáo viên. bảng tính.
Ví dụ: Bảng lương, bảng
chấm công…

- Học sinh nghiên cứu sách
giáo khoa => nêu khái
niệm:
Chương trình bảng tính là
phần mềm được thiết kế để
giúp ghi lại và trình bày
thông tin dưới dạng bảng,
thực hiện các tính toán
cũng như xây dựng các
biểu đồ biểu hiện một cách
trực quan các số liệu có
trong bảng.
2. Chương trình
tính: (20')

bảng

Học sinh chú ý lắng nghe Một số đặc điểm chung của
=> ghi nhớ kiến thức.
chương trình bảng tính:
a) Màn hình làm việc
b) Dữ liệu.
c) Khả năng tính toán và sử
+ Chức năng chung của dung hàm có sẵn.
chương trình bảng tính:
- Màn hình làm việc
d) Sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Dữ liệu.
- Khả năng tính toán và sử e) Tạo biểu đồ
dụng hàm có sẵn.
- Sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Tạo biểu đồ.

c. Củng cố luyện tập (4')
? Nhắc lại chức năng chung của chương trình bảng tính.
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1')
- Học bài kết hợp SGK
GV: Đỗ Tế Thế

2

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

- Làm bài tập 1,2/9 SGK
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 1
Tiết 02

Ngày soạn:9/08/2013
Ngày giảng: 16/08/2013
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ?
(tiếp theo)

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết được các thành phần cơ bản của trang tính.
- Hiểu rõ khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô.
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào trang tính.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi
? Chương trình bảng tính là gì? Nêu các chức năng chung của chương trình bảng
tính.
Đáp án
Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày
thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu
hiện một cách trực quan các số liệu có trong bảng.
Chức năng chung của chương trình bảng tính:
- Màn hình làm việc
- Dữ liệu.
- Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.
- Sắp xếp và lọc dữ liệu.
- Tạo biểu đồ.

GV: Đỗ Tế Thế

3

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

• Đặt vấn đề:
Ở tiết trước các em đã được học về chương trình bảng tính và các chức năng chung
của chương trinh bảng tính, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về Chương
trình bảng tính và cách nhập dữ liệu vào chương trình bảng tính
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu
màn hình làm việc của
chương trình bảng tính.
- Tương tự như màn hình
Word, em hãy cho biết một
số thành phần cơ bản trên
màn hình Excel?

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng
3. Màn hình làm việc của
chương trình bảng tính:
(20')
Màn hình làm việc của
chương trình bảng tính
tương tự như màn hình
+ Học sinh suy nghĩ => soạn thảo Word nhưng giao
trả lời theo yêu cầu của diện này còn có thêm:
giáo viên.
+ Màn hình làm việc của - Thanh công thức.
Excel gồm các thành
phần:
- Bảng chọn Data.
- Thanh tiêu đề.
- Thanh công thức.
- Trang tính.
- Thanh công cụ.

+ Học sinh chú ý lắng
nghe và quan sát trên màn
hình => ghi nhớ kiến thức.

Giới thiệu những thành phần
đặc trưng của Excel:
Thanh công thức
Thanh bảng chọn
Trang tính
- Giới thiệu hàng, cột, địa chỉ
ô, địa chỉ khối.
Học sinh chú ý lắng nghe.
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu
cách nhập và sửa dữ liệu.
- Hướng dẫn cách nhập dữ
liệu vào một ô của trang tính
bằng cách nháy chuột vào ô
đó.
? Ta nhập dữ liệu vào từ bộ
phận nào của máy.
- Giới thiệu cách sửa dữ liệu
của một ô: nháy đúp chuột
vào ô đó => thực hiện sửa.
GV: Đỗ Tế Thế

4. Nhập dữ liệu vào trang
tính: (20')

a) Nhập và sửa dữ liệu:
Chú ý lắng nghe và quan - Để nhập dữ liệu ta nháy
sát thao tác của giáo viên. chuột vào ô đó và nhập dữ
liệu vào từ bàn phím.
- Để sửa dữ liệu ta nháy
Ta nhập dữ liệu vào từ bàn đúp chuột vào ô đó.
phím.
Học sinh quan sát trên b) Di chuyển trên trang
màn hình để biết cách sửa tính:
dữ liệu theo hướng dẫn
4

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

- Hướng dẫn thao tác chuột
để chọn một ô tính => yêu
cầu học sinh quan sát trên
màn hình và cho biết ô tính
đang được kích hoạt có gì
khác so với các ô tính không
được kích hoạt.
- Để di chuyển trên trang tính
ta thực hiện như thế nào?

Năm học: 2013-2014

của giáo viên.
+ Học sinh trả lời theo yêu
cầu của giáo viên.
Ô tính đang được kích
hoạt:
- Có đường viên đen bao
quanh.
- Các nút tiêu đề cột và
tiêu đề hàng có màu khác
biệt.
+ Để di chuyển trên trang
tính ta sử dụng các phím
mủi tên và chuột.

Sử dụng phím mũi tên và
chuột để di chuyển.
c) Gõ chữ Việt trên trang
tính.

c. Củng cố luyện tập (4’)
? Màn hình làm việc của Excel có gì đặc trưng cho chương trình máy tính..
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
- Học bài kết hợp SGK
- Trả lời các câu hỏi ở trang 9 của SGK
- Chuẩn bị bài, tiết sau thực hành
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 2

Ngày soạn:13/08/2013
Ngày giảng: 20/08/2013

Tiết 03
Bài thực hành 1
LÀM QUEN VỚI EXCEL

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi phần mềm bảng tính.
- Nhận biết được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính
b. Về kĩ năng:
- Thực hiện được việc di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính
- Thực hiện được thao tác lưu bảng tính.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính.
2. Chuẩn bị của GV và HS
GV: Đỗ Tế Thế

5

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi thực hành Làm quen với chương trình bảng tính.
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ Hoạt động 1: Khởi động
Excel.
1. Khởi động Excel. (5’)
? Ta có thể khởi động Excel + Có thể khởi động Excel
theo những cách nào.
theo 2 cách:
- Nháy chuột vào nút Start
=> All Programs =>
Microsoft office 2003 =>
Microsoft excel 2003.
- Kích đúp vào biểu tượng
Excel trên màn hình nền.
Yêu cầu học sinh khởi động Học sinh khởi động Excel
Excel.
theo 1 trong 2 cách trên.
2. Lưu kết quả và thoát
- Lưu kết quả với tên “Bài + Thực hiện lưu kết quả khỏi Excel.(5’)
tập 1”
theo yêu cầu của giáo viên:
- Chọn menu File => Save
- Nêu cách để thoát khỏi + Ta có thể thoát khỏi Excel
Excel
theo 2 cách:
- Chọn menu File => Exit.
- Nháy vào nút Close trên
thanh tiêu đề.

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu
GV: Đỗ Tế Thế

3. Bài tập: (30’)
6

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

chương trình bảng tính
Excel.
? Liệt kê các điểm giống và
khác nhau giữa màn hình
Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và quan
sát các lệnh trong bảng chọn
đó.
- Kích hoạt một ô tính và
thực hiện di chuyển trên
trang tính bằng chuột và
bằng bàn phím. Quan sát sự
thay đổi của nút tên hàng và
tên cột.

Năm học: 2013-2014

Học sinh hoạt động theo
nhóm => trả lời câu hỏi của
giáo viên.
Mở các bảng chọn và quan
sát các lệnh đó theo hướng
dẫn của giáo viên.
Học sinh thực hiên thao tác
di chuyển trên trang tính =>
quan sát sự thay đổi của nút
tên hàng và tên cột.

- Khởi động Excel.
- Liệt kê các điểm giống và
khác nhau giữa màn hình
Word và Excel.
- Mở các bảng chọn và
quan sát các lệnh trong các
bảng chọn đó.

c. Củng cố luyện tập (4’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
- Về nhà xem trước bài thực hành
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 2

--------------------------------  ---------------------------------Ngày soạn:16/08/2013
Ngày giảng: 23/08/2013

Tiết 04
Bài thực hành 1
LÀM QUEN VỚI EXCEL
(Tiếp theo)

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết cách di chuyển và nhập dữ liệu vào trang tính.
- Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.
- Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc
2. Chuẩn bị của GV và HS
GV: Đỗ Tế Thế

7

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành Làm quen với chương trình
bảng tính.
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1:
- Khởi động Excel
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào một
ô tính. Nhấn phím Enter để
kết thúc công việc và quan
sát ô được kích hoạt tiếp
theo.
- Chọn một ô tính có dữ liệu
và nhấn phím Delete. Chọn
một ô tính khác có dữ liệu và
gõ nội dung mới. Cho nhận
xét về các kết quả

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

+ Học sinh độc lập khởi
động Excel
+ Nhập dữ liệu vào một ô
bất kỳ và thực hiện các
thao tác theo yêu cầu của
giáo viên.

1.Bài tập 2: (20’)
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào
một ô tính.
- Nhấn phím Enter để kết
thúc công việc.
- Quan sát ô được kích hoạt
tiếp theo và đưa ra nhận xét.
- Chọn một ô tính có dữ liệu
và nhấn phím Delete. Chọn
một ô tính khác có dữ liệu
và gõ nội dung mới => cho
nhận xét về các kết quả.

+ Thực hiện theo yêu cầu
của giáo viên và đưa ra
nhận xét:
- Khi chọn một ô tính có
dữ liệu và nhận phím
Delete thì dữ liệu trong ô
tính đó sẽ bị xoá.
- Khi chọn một ô tính có
dữ liệu và gõ nội dung
mới thì nội dung củ của ô
đó sẽ bị mất đi và xuất
hiện nội dung mới nhập
+ Hoạt động 2: Khởi động vào.
lại Excel và nhập dữ liệu ở
bảng vào trang tính.
Thực hiện theo yêu cầu 2. Bài tập 3: (20’)
của giáo viên.
Khởi động lại Excel và nhập
dữ liệu ở bảng dưới đây vào
trang tính.
GV: Đỗ Tế Thế

8

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

A

B

1
2 STT
Họ và tên
3
1 Đinh Vạn Hoàng An
4
2 Lê Thị Hoài An
5
3 Lê Thái Anh
6
4 Phạm Như Anh
7
5 Vũ Việt Anh
8
6 Phạm Thanh Bình
9
7 Nguyễn Linh Chi
10 8 Vũ Xuân Cương
11 9 Trần Quốc Đạt
12 10 Nguyễn Anh Duy
13 11 Nguyễn Trung Dũng
14 12 Hoàng Thị Hường

Năm học: 2013-2014

C
D
BẢNG ĐIỂM LỚP 7A

E

F

c. Củng cố luyện tập (4’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
- Về nhà xem trước bài mới
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 3

Ngày soạn:20/08/2013
Ngày giảng: 27/08/2013

Tiết 05
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết được các thành phần chính của trang tính: hộp tên, khối, thanh công thức.
- Hiểu được vai trò của thanh công thức.
b. Về kĩ năng:
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
GV: Đỗ Tế Thế

9

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, thiết bị dạy học
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ học
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi làm quen với các thành phần dữ liệu trên trang
tính.
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu
bảng tính.
- Giới thiệu cho học sinh biết
phân biệt khái niệm trang
tính. Một bảng tính có thể có
nhiều trang tính (ngầm định
mỗi bảng tính có 3 trang
tính)
- Các trang tính được phân
biệt bằng tên trên các nhãn ở
phía dưới màn hình
? Có nhận xét gì về trang
tính đang được kích hoạt.

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng
1. Bảng tính:

- Một bảng tính gồm
Học sinh chú ý quan sát, nhiều trang tính.
lắng nghe => ghi nhớ kiến - Trang tính được kích
thức.
hoạt là trang tính được
hiển thị trên màn hình,
có nhãn màu trắng, tên
trang viết bằng chữ
đậm.
Học sinh nghiên cứu sách
giáo khoa => trả lời câu hỏi:
Trang tính đang được kích
hoạt là trang tính đang được
hiển thị trên màn hình, có
nhãn trang màu trắng, tên
trang viết bằng chữ đậm.

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu các
2. Các thành phần
thành phần chính của trang
chính trên trang tính
tính.
? Hãy nêu một số thành phần + Thành phần chính của - Hàng
chính của trang tính mà em trang tính:
đã biết.
- Các hàng.
- Cột
GV: Đỗ Tế Thế

10

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

- Các cột.
- Các ô tính.

- Ô tính

Giới thiệu một số thành phần
khác của trang tính:
- Hộp tên:
- Hộp tên: là ô ở góc trên,
bên trái trang tính.
Học sinh chú ý lắng nghe - Khối.
- Khối: là một nhóm các ô => ghi nhớ kiến thức.
liền nhau tạo thành hình chữ
- Thanh công thức.
nhật.
- Thanh công thức: cho biết
nội dung của ô đang được
chọn.

c. Củng cố luyện tập
? Hãy nêu các thành phần chính của trang tính.
? Hãy nêu cách để chọn một ô, một cột, một hàng, một khối.
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà
- Học bài kết hợp SGK
- Làm bài tập 4,5/18 SGK
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tuần 3

--------------------------------  ---------------------------------Ngày soạn:23/08/2013
Ngày giảng: 30/08/2013

Tiết 06
CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH
VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết được các thành phần chính của trang tính: hộp tên, khối, thanh công thức.
- Hiểu được vai trò của thanh công thức.
b. Về kĩ năng:
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
c. Về thái độ:
GV: Đỗ Tế Thế

11

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, thiết bị dạy học
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ học
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi làm quen với các thành phần dữ liệu trên trang
tính.
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu
cách chọn đối tượng trên
trang tính.
Yêu cầu học sinh nghiên cứu
thông tin ở sách giáo khoa
=> phát biểu về cách để chọn
các đối tượng trên trang tính.

Học sinh nghiên cứu thông
tin ở sách giáo khoa => phát
biểu cách để chọn các đối
tượng trên trang tính:
- Chọn một ô: Đưa con trỏ
chuột tới ô đó và nháy
chuột.
- Chọn một hàng: Nháy
chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy chuột
tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo thả
chuột từ một ô góc đến ô
góc đối diện.

3. Chọn các đối tượng
trên trang tính

Để chọn các đối tượng
trên trang tính ta thực
hiện như sau:
- Chọn một ô: Đưa con
trỏ chuột tới ô đó và
nháy chuột.
- Chọn một hàng: Nháy
chuột tại nút tên hàng.
- Chọn một cột: Nháy
chuột tại nút tên cột.
- Chọn một khối: Kéo
thả chuột từ một ô góc
Học sinh chú ý lắng nghe đến ô góc đối diện.
- Nếu muốn chọn đồng thời => ghi nhớ kiến thức.
nhiều khối khác nhau ta chọn
khối đầu tiên, nhấn giữ phím
Ctrl và lần lược chọn các
khối tiếp theo.
+ Hoạt động 4: Tìm hiểu các
4. Dữ liệu trên trang
dạng dữ liệu trên trang tính.
tính:
- Có thể nhập các dạng dữ
liệu khác nhau vào các ô của
a) Dữ liệu số:
GV: Đỗ Tế Thế

12

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

trang tính. Hai dạng dữ liệu
thường dùng là:
- Dữ liệu số: là các số 0,1,
* Dữ liệu số?
…,9, dấu + chỉ số dương, b) Dữ liệu kí tự.
* Dữ liệu kí tự?
dấu - chỉ số âm và dấu %
chỉ tỉ lệ phần trăm.
- Dữ liệu kí tự: là dãy các
chữ cái, chữ số và các kí
hiệu.
- Ngầm định: dữ liệu kiểu số Học sinh chú ý lắng nghe
được căn thẳng lề phải , dữ => ghi nhớ kiến thức.
liệu kí tự được căn thẳng lề
trái trong ô tính.
c. Củng cố luyện tập
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà
- Học bài kết hợp SGK
- Làm bài tập 4,5/18 SGK
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 4

Ngày soạn:28/08/2013
Ngày giảng: 03/09/2013

Tiết 07
Bài thực hành 2
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết được các thành phần chính của
trang tính.
b. Về kĩ năng:
- Thực hiện việc mở và lưu bảng tính trên máy.
- Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.
- Phân biệt và nhập được một số dữ liệu khác nhau vào ô tính.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, thiết bị dạy học, máy chiếu, phòng máy.
GV: Đỗ Tế Thế

13

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ học
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi thực hành Làm quen với các kiểu dữ liệu trên
trang tính
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: Mở và lưu
bảng tính bảng tính.
- Ta có thể mở một bảng tính
mới hoặc một bảng tính đã
được lưu trên máy.
? Cách thực hiện để mở một
bảng tính mới.
? Cách thực hiện để mở một
bảng tính đã được lưu trên
máy tính.
? Để lưu bảng tính ta thực
hiện như thế nào.
- Để lưu bảng tính với một
tên khác ta chọn Menu File
=> Save as

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng
1. Mở và lưu bảng tính:
(5’)

Học sinh chú ý lắng nghe
=> ghi nhớ kiến thức.
- Ta có thể mở một bảng
tính mới hoặc một bảng
Để mở một bảng tính mới tính đã được lưu trên
ta nháy nút New trên máy.
thanh công cụ.
Để mở một bảng tính đã
có trên máy tính ta mở thư - Để lưu bảng tính với
mục chứa tệp và nháy đúp một tên khác ta chọn
chuột trên biểu tượng của Menu File => Save as
tệp.
Để lưu bảng tính ta chọn
Menu File => Save.

2. Bài tập 1: Tìm hiểu
các thành phần chính
của trang tính. (35’)
+ Hoạt động 2: Bài tập 1:
Tìm hiểu các thành phần
chính của trang tính.
- Khởi động Excel nhận biết
các thành phần chính trên
trang tính?
GV: Đỗ Tế Thế

+ Các thành phần chính
trên trang tính gồm :
- Ô tính.
- Cột.
- Hàng.
- Khối
- Hộp tên.
14

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

- Thanh công thức.
+ Học sinh thực hiện theo
yêu cầu của giáo viên.
- Nháy chuột để kích hoạt
các ô khác nhau và quan sát + Học sinh thực hiện theo
sự thay đổi nội dung trong yêu cầu của giáo viên.
hộp tên.
- Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các
ô và quan sát sự thay đổi nội
dung trong hộp tên.
c. Củng cố luyện tập (4’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
- Về nhà xem trước nội dung tiếp theo của bài thực hành
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
--------------------------------  ---------------------------------Tuần 4
Ngày soạn:30/08/2013
Ngày giảng: 06/09/2013
Tiết 08
Bài thực hành 2
LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH
(tiếp theo)
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết phân biệt được bảng tính, trang tính và nhận biết được các thành phần chính của
trang tính.
b. Về kĩ năng:
- Thực hiện việc mở và lưu bảng tính trên máy.
- Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính.
- Phân biệt và nhập được một số dữ liệu khác nhau vào ô tính.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
GV: Đỗ Tế Thế

15

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

– Giáo án, Sgk, thiết bị dạy học, máy chiếu, phòng máy.
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ học
• Đặt vấn đề:
Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ đi thực hành Làm quen với các kiểu dữ liệu trên
trang tính
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
+ Hoạt động 1: Bài tập 2:
Chọn các đối tượng trên
1. Bài tập 2 : (10’)
trang tính.
Chọn các đối tượng trên
- Thực hiện các thao tác
trang tính.
chọn một ô, một hàng, một
cột và một khối trên trang
tính.
- Giả sử cần chọn cả ba cột + Học sinh thực hành trên
A, B, C. Khi đó em cần máy tính => Nhận xét kết
thực hiện thao tác gì? Hãy quả.
thực hiện thao tác đó và
nhận xét.
- Nháy chuột ở hộp tên và
nhập dãy B100 vào hộp tên,
cuối cùng nhấn phím Enter
=> nhận xét kết quả.
+ Hoạt động 2: Bài tập 2:
Mở bản tính.
- Mở một bảng tính mới
- Mở bảng tính “ danh sách
lớp em” đã được lưu trong
bài thực hành 1.

2. Bài tập 3: (5’)
Mở bảng tính.
+ Chọn Menu File => New - Mở một bảng tính mới.
+ Chon Menu File => Open - Mở bảng tính “ danh
=> chọn tệp “ danh sach sách lớp em” đã được lưu
lop em” => Open.
trong bài thực hành 1.

+ Hoạt động 3: Bài tập 4:
Nhập dữ liệu vào trang
3. Bài tập 3: (25’)
tính.
Học sinh thực hành trên Nhập dữ liệu sau đây vào
Nhập dữ liệu ở hình 21 vào máy tính theo sự hướng dẫn các ô trên trang tính của
GV: Đỗ Tế Thế

16

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

trang tính danh sách lớp em của giáo viên
vừa mở ở trong bài tập 3.
A

B

bản tính danh sach lop
em vừa mở trong bài tập
3

C
D
BẢNG ĐIỂM LỚP 7A
Ngày sinh Chiều cao
12/5/1994 1.5
1/2/1995
1.48
30/4/1994 1.52
2/3/1995
1.5
24/10/1993 1.48
28/7/1995 1.52
16/5/1996 1.51
12/3/1994 1.5
27/10/1995 1.48
8/12/1994 1.52
25/4/1996 1.48
14/5/1994 1.5

E

F

1
2 STT
Họ và tên
Cân nặng
3
1 Đinh Vạn Hoàng An
36
4
2 Lê Thị Hoài An
35
5
3 Lê Thái Anh
37
6
4 Phạm Như Anh
38
7
5 Vũ Việt Anh
35
8
6 Phạm Thanh Bình
34
9
7 Nguyễn Linh Chi
37
10 8 Vũ Xuân Cương
36
11 9 Trần Quốc Đạt
35
12 10 Nguyễn Anh Duy
35
13 11 Nguyễn Trung Dũng
34
14 12 Hoàng Thị Hường
37
c. Củng cố luyện tập (4’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
- Về nhà xem trước bài mới.
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 5
Tiết 09

Ngày soạn:03/09/2013
Ngày giảng: 10/09/2013
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết cách chọn khởi động và thoát khỏi phần mềm Typing test
- Biết cách sử dụng phần mềm Typing test để luyện gõ
- Biết cách sử dụng một số trò chơi trong phần mềm Typing Test như: Trò chơi bảng chữ
cái, trò chơi đám mây, trò chơi gõ từ nhanh.
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng gõ bàn phím bằng 10 ngón.
c. Về thái độ:
GV: Đỗ Tế Thế

17

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi học một phần mềm học tập rất có lợi trong việc
học tin học đó là phần mềm học tập: Luyện gõ phím nhanh với Typing Test
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: Giới thiệu
sơ lược về phần mềm Typing
test.
- Là phần mềm dùng để
luyện gõ 10 ngón thông qua
thông qua một số trò chơi
đơn giản nhưng rất hấp dẫnchơi mà học
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu
cách khởi động phần mềm
Typing test
Nháy đúp chuột vào biểu
tượng
để khởi động phần

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng
1. Giới thiệu phần mềm:
(3’)

- Học sinh chú ý quan sát - Là phần mềm dùng để
theo dõi => ghi nhớ kiến luyện gõ 10 ngón thông qua
thức.
thông qua một số trò chơi
đơn giản nhưng rất hấp
dẫn- chơi mà học
2. Khởi động phần mềm:
(5’)

- Học sinh chú ý lắng - Nháy chuột vào biểu
nghe => ghi nhớ kiến tượng
để khởi động
mềm Typing Test. Màn hình thức.
khởi động đầu tiên của phần
phần mềm Typing Test.
mềm như hình 127 SGK.
? Khởi động phần mềm
Typing Test trên máy tính.
- Học sinh lên thực hiện
? Cách chọn tên trong danh trên máy tính theo yêu
sách.
cầu của giáo viên.
Em có thể chọn tên mình
trong danh sách hoặc gõ
tên mới vào ô Enter Your
Name và sau đó nháy
GV: Đỗ Tế Thế

18

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

chuột vào nút

tại vị trí

? Cách vào màn hình trò góc phải bên dưới màn
hình để chuyển sang màn
chơi.
hình có dạng như hình
128 SGK.
Nháy chuột tại vị trí có
dòng chữ Warm up
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu trò games để bắt đầu vào
màn hình có 4 trò chơi
chơi Bubbles
Học sinh nghiên cứu sách luyện gõ bàn phím như
giáo khoa => Cách thực hiện hình 129.
- Trên màn hình của trò
trò chơi.
chơi này sẽ xuất hiện các
bọt khí bay theo chiều từ
dưới lên trên. Trong các
bọt khí có các chữ cái.
Em cần gõ chính xác các
chữ cái đó. Nếu gõ không
đúng bọt khí sẽ chuyển
động lên trên, chạm vào
khung trên màn hình và
biến mất ( bị tính là bỏ
qua)
+ Hoạt động 4: Tìm hiểu trò
chơi ABC (bảng chữ cái)
Học sinh nghiên cứu sách
giáo khoa => Cách thực hiện - Một dãy chữ cái xuất
hiện theo thứ tự trong một
trò chơi.
vòng tròn. Xuất phát từ vị
trí ban đầu, em cần gõ
chính xác các chữ cái có
trong vòng tròn theo đúng
- Công việc gõ phím trong thứ tự xuất hiện của
vòng 5 phút, em cần thực chúng

3. Tìm hiễu trò chơi
Bubbles (bong bóng): (7’)
Tìm hiểu trò chơi Bubbles.
Giới thiệu cách vào trò chơi
Blubbles.
- Giới thiệu cách chơi.

4. Trò chơi ABC (bảng
chữ cái): (7’)
Tìm hiểu cách thực hiện trò
chơi ABC

hiện nhanh và chính xác.
+ Hoạt động 5: Tìm hiểu trò
chơi Clouds (đám mây)
Học sinh nghiên cứu sách
giáo khoa => Cách thực hiện
GV: Đỗ Tế Thế

5. Trò chơi Clouds (đám
mây): (7’)
19

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

trò chơi

Trên màn hình xuất hiện
các đám mây chuyển Tìm hiểu trò chơi Clouds
động từ trái sang phải. Ta Cách vào trò chơi đám mây
có nhiệm vụ gõ đúng các
chữ dưới đám mây đó.
Nếu gõ đúng đám mây sẽ
biến mất. Dùng phím
Chú ý: Cần quan sát kĩ, Space hoặc Enter để
chuyển vị trí đám mây thật chuyển sang đám mây
nhanh và gõ chính xác.
tiếp theo.
+ Hoạt động 6: Tìm hiểu trò
chơi Wordtris (gõ từ nhanh)
Có một khung hình chữ U
chỉ cho phép chứa 6 thanh
chữ. Các thanh chữ sẽ lần
lược xuất hiện tại trung tâm
màn hình và trôi xuống
khung chữ U.Ta cần gõ
nhanh và chính xác dòng
chữ hiện trên thanh. Sau khi
gõ đúng, thanh chữ sẽ biến
mất. Để tiếp tục ta nhấn
phím cách
Gọi học sinh nhắc lại cách
thực hiện trò chơi

6. Trò chơi Wordtris ( gõ
từ nhanh) (7’)
Tìm hiểu cách thực hiện
trò chơi gõ từ nhanh
Học sinh chú ý lắng nghe
=> Ghi nhớ kiến thức

Nêu cách thực hiện trò
chơi theo yêu cầu của
giáo viên

+ Hoạt động 7: Kết thúc
phần mềm
7. Kết thúc phần mềm:
? Em hãy nêu cách kết thúc Ta nháy chuột vào nút (4’)
phần mềm
để thoát khỏi phần Ta nháy chuột vào nút
để thoát khỏi phần
mềm
mềm
c. Củng cố luyện tâp (3’)
? Em hãy nêu cách khởi động phần mềm.
? Em hãy nêu cách kết thúc phần mềm
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2’)
- Học bài kết hợp SGK
- Đọc trước nội dung bài thực hành để tiết sau thực hành.
4. Rút kinh nghiệm:
GV: Đỗ Tế Thế

20

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

.................................................................................................................................
Tuần 5
Ngày soạn:06/09/2013
Tiết 10
Ngày giảng: 13/09/2013
Thực hành
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Giúp học sinh biết cách sử dụng một số trò chơi trong phần mềm để luyện gõ bàn phím
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng gõ phím nhanh thông qua phần mềm.
c. Về thái độ:
- Thái độ nghiêm túc, tích cực học tập.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ (5’)
Câu hỏi
Cách chơi trò chơi: Clouds ?
Đáp án
Trên màn hình xuất hiện các đám mây chuyển động từ trái sang phải. Ta có nhiệm
vụ gõ đúng các chữ dưới đám mây đó. Nếu gõ đúng đám mây sẽ biến mất. Dùng phím
Space hoặc Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo.
• Đặt vấn đề:
Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thực hành phần mềm học tập: Luyện gõ phím
nhanh với Typing Test
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: (3’)

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Phổ biến nội dung bài thực Học sinh nắm rỏ nội dung
hành.
bài thực hành
+ Hoạt động 2: (15’)
Sử dụng trò chơi Bubbles
GV: Đỗ Tế Thế

Sử dụng trò chơi bong
bóng và trò chơi bảng chữ
Học sinh thực hiện trên cái để luyện gõ bàn phím
21

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

(bong bóng) để luyện gõ bàn máy tính theo sự hướng dẫn
phím.
của giáo viên.
+ Hoạt động 3: (17’)
Sử dụng trò chơi ABC (bảng Học sinh thực hiện trên
chữ cái) để luyện gõ bàn máy tính theo sự hướng dẫn
phím.
của giáo viên.
c. Củng cố luyện tâp (3’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2’)
- Tiết sau thực hành (tt)
4. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tuần 6
Tiết 11

Ngày soạn:10/09/2013
Ngày giảng: 17/09/2013
Thực hành
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
(tiếp theo)

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Giúp học sinh biết cách sử dụng một số trò chơi trong phần mềm để luyện gõ bàn
phím
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng gõ phím nhanh thông qua phần mềm.
c. Về thái độ:
- Thái độ nghiêm túc, tích cực học tập.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học

GV: Đỗ Tế Thế

22

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

a. Kiểm tra bài cũ
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành phần mềm học tập: Luyện gõ
phím nhanh với Typing Test
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: (5’)

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Phổ biến nội dung bài thực Học sinh nắm rõ nội dung
hành.
bài thực hành
Sử dụng trò chơi đám
+ Hoạt động 2: (17’)
mây và gõ từ nhanh để
Sử dụng trò chơi Clouds Học sinh thực hiện trên luyện gõ bàn phím
(đám mây) để luyện gõ bàn máy tính theo sự hướng dẫn
phím.
của giáo viên.
+ Hoạt động 3: (18’)
Sử dụng trò chơi Wordtris Học sinh thực hiện trên
(gõ từ nhanh) để luyện gõ máy tính theo sự hướng dẫn
bàn phím.
của giáo viên.
c. Củng cố luyện tâp (3’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2’)
- Về nhà xem trước bài “Sử dụng các hàm để tính toán”

-------------------------------- 

GV: Đỗ Tế Thế

23

----------------------------------

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

Tuần 6
Tiết 12

Ngày soạn:13/09/2013
Ngày giảng: 20/09/2013
Thực hành
LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST
(tiếp theo)

1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Giúp học sinh biết cách sử dụng một số trò chơi trong phần mềm để luyện gõ bàn
phím
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng gõ phím nhanh thông qua phần mềm.
c. Về thái độ:
- Thái độ nghiêm túc, tích cực học tập.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ
Kết hợp trong giờ thực hành
• Đặt vấn đề:
Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi thực hành phần mềm học tập: Luyện gõ
phím nhanh với Typing Test
b. Giảng nội dung bài mới
Hoạt động của GV
+ Hoạt động 1: (5’)

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Phổ biến nội dung bài thực Học sinh nắm rõ nội dung
hành.
bài thực hành
Sử dụng trò chơi đám
+ Hoạt động 2: (17’)
mây và gõ từ nhanh để
Sử dụng trò chơi Clouds Học sinh thực hiện trên luyện gõ bàn phím
GV: Đỗ Tế Thế

24

Giáo án Tin Học 7


Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2013-2014

(đám mây) để luyện gõ bàn máy tính theo sự hướng dẫn
phím.
của giáo viên.
+ Hoạt động 3: (18’)
Sử dụng trò chơi Wordtris Học sinh thực hiện trên
(gõ từ nhanh) để luyện gõ máy tính theo sự hướng dẫn
bàn phím.
của giáo viên.
c. Củng cố luyện tâp (3’)
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh
d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (2’)
- Về nhà xem trước bài “Sử dụng các hàm để tính toán”
-------------------------------- 
Tuần 7
Tiết 13

---------------------------------Ngày soạn:17/09/2013
Ngày giảng: 24/09/2013

BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH
1. Mục tiêu:
a. Về kiến thức:
- Biết cách nhập công thức vào ô tính.
- Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính.
- Biết cách sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức.
b. Về kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhập công thức vào ô tính để tính toán.
c. Về thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị của GV và HS
a. Chuẩn bị của GV
– Giáo án, Sgk, thiết bị dạy học
b. Chuẩn bị của HS
– Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước.
3. Tiến trình dạy học
a. Kiểm tra bài cũ:
Kết hợp trong giờ học
GV: Đỗ Tế Thế

25

Giáo án Tin Học 7


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×