Tải bản đầy đủ

Phân phối chương trình tin học 7

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH
KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC TỰ CHỌN
LỚP 7
Cả năm: 70 tiết (2 tiết/tuần)
Nội dung
Phần 1: Bảng tính điện tử
Phần 2: Phần mềm học tập
Ôn tập
Kiểm tra
Cộng

Thời lượng
42 (LT: 18; BTTH: 22; BT: 2)
16 (LT: 8; BTTH: 8; BT: 0)
4 (mỗi kì 2 tiết)
8 (4 tiết KTHK, 2 tiết KT, 2 tiết KT thực
hành) chia đều cho 2 học kì
70

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIN HỌC TỰ CHỌN LỚP 7

Tuần
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
221

Tiết
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21
22
23,24
25,26
27
28


29,30
31,32
33,34
35,36
37,38
39,40
41,42

Nội dung
Bài 1: Chương trình bảng tính là gì.
Bài thực hành 1.
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
Bài thực hành 2.
Luyện gõ phím bằng Typing Test.
Luyện gõ phím bằng Typing Test.
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính.
Bài thực hành 3.
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán.
Bài thực hành 4.
Bài tập.
Kiểm tra một tiết.
Bài 5: Thao tác với bảng tính.
Bài thực hành 5.
Bài tập.
Kiểm tra thực hành (1 tiết).
Học địa lí thế giới với Earth Explorer (tiết 1,2).
Ôn tập.
Kiểm tra học kì 1.
Học địa lí thế giới với Earth Explorer (tiết 3,4).
Bài 6: Định dạng trang tính.
Bài thực hành 6.
Bài 7: Trình bày và in trang tính.


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

43,44
45,46
47,48
49,50
51,52
53
54
55
56
57
58
59, 60
61
62
63, 64
65, 66
67, 68
69, 70

Bài thực hành 7.
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu.
Bài thực hành 8.
Học toán với Tookit Math.
Học toán với Tookit Math.
Kiểm tra 1 tiết.
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 1).
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (tiết 2).
Bài thực hành 9 (tiết 1)
Bài thực hành 9 (tiết 2).
Bài thực hành 10 (tiết 1).
Bài thực hành 10 (tiết 2,3).
Bài thực hành 10 (tiết 4).
Kiểm tra thực hành 1 tiết.
Học vẽ hình học động với Geogebra (tiết 1,2).
Ôn tập.
Kiểm tra học kì II.
Học vẽ hình học động với Geogebra (tiết 3,4).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×