Tải bản đầy đủ

Kiểm tra học kì 2 tin học 7

Phòng gd&ĐT cẩm giàng
Trờng thcs cẩm điền

Đề kiểm tra học kì iI, năm học 2012 - 2013
Môn: Tin học (lý thuyết)- lớp7
(Thời gian làm bài 45 phút)

Cõu 1 (1 im)
Em hóy cho bit mc ớch ca vic s dng biu . Hóy nờu mt vi dng
biu thng c s dng v cỏc trng hp khi s dng biu ú.
Cõu 2 (1 im)
Vit cỳ phỏp lnh tớnh toỏn cỏc biu thc n gin v lnh v th n gin
trong chng trỡnh phn mm Hc toỏn vi ToolKit Math. Cho vớ d minh ho.
Cõu 3 (2 im): Hóy trỡnh by cỏc thao tỏc :
a) iu chnh ngt trang
b) K ng biờn ca cỏc ụ tớnh.
Cõu 4 (1 im)
Gi s 8 ụ trong ct B ca trang tớnh, t hng 3 n hng 10 cú cỏc s vi hai
ch s sau du chm thp phõn. Em hóy nờu cỏc thao tỏc nh dng cỏc s ú
c hin th nh l s nguyờn.
----------------------------- HT ----------------------------Đáp án + biểu điểm đề kiểm tra học kì ii - Năm học 2012 2013

môn Tin học 7 (lýthuyết)

Cõu
1

2

3

Ni dung
Mc ớch ca vic s dng biu : Biu din d liu trc
quan, d hiu, d so sỏnh, d oỏn xu th tng-gim ca d
liu.
Mt s dng biu :
- Biu ct: So sỏnh d liu cú trong nhiu ct.
- Biu ng gp khỳc: So sỏnh d liu v d oỏn xu th
tng-gim ca d liu.
- Biu hỡnh trũn: Mụ t t l ca g tr d liu so vi tng
th.
- Lnh tớnh toỏn cỏc biu thc n gin:
simplify
VD: simplify 3/5+7/8
- Lnh v th hm s n gin:
plot
VD: plot y=5*x
a) Cỏc bc iu chnh du ngt trang:
+ Hin th trang tớnh trong ch Page Break Preview.

im
0.25

0.75

0.5
0.5
1


+ a con tr chut vo ng k xanh, tr chut chuyn
thnh dng hoc thỡ kộo, th n v trớ ta mun.


b) K ng biờn cỏc ụ:
+ Chn cỏc ụ cn k ng biờn.
+ Nhỏy mi tờn bờn cnh nỳt Border trờn thang cụng c, chn
kiu v ng biờn.
+ Chn khi B3:B10.
+ Nhỏy vo nỳt
2 ln gim bt hai ch s thp phõn v
s trong cỏc ụ ú s thnh s nguyờn.

4

Phòng gd&ĐT cẩm giàng
Trờng thcs cẩm điền

1
0.5
0.5

Đề kiểm tra học kì iI, năm học 2012 - 2013
Môn: Tin học (thực hành) lớp7
(Thời gian làm bài 45 phút)

Cho bng tớnh sau:
A
1
2

1
2
3

B
C
D
E
thu nhập bình quân theo đầu ngời (USD)
Nông
Công
Thơng
Tên xã
nghiệp
nghiệp
mại
An Bình
50
62
78
Thành Lợi
45
90
92
Trung
72
70
73

4
5
6
7
8

Chính
Mỹ Đình
Nhân Hậu
Hoàng Long
Thanh Hà
Bình Tín

STT

3
4
5
6
7
8
9
10

36
80
78
56
70

97
60
45
88
75

F
Tổng
cộng

103
92
56
66
50

Yờu cu:
1) Nhp vo trang tớnh vi d liu nh trờn bng.
2) S dng hm thớch hp tớnh tng thu nhp ca cỏc xó vo ct tng cng.


3) Sắp xếp theo ngành Công nghiệp theo thứ tự thu nhập tăng dần. Lọc ra 3 xã
có thu nhập tổng cộng thấp nhất.
4) Tạo biểu đồ thích hợp dựa trên khối B3:B10 và khối F3:F10 để minh hoạ cho
cột tổng cộng.
5) Định dạng trang tính để có được trang tính như hình trên. Lưu ý: lề trên 2cm,
lề dưới 2cm, lề phải 2cm, lề trái 3cm
----------------------------- HẾT -----------------------------

§¸p ¸n + biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra häc k× ii - N¨m häc 2012 – 2013
m«n Tin häc 7 (thùc hµnh)

Câu
1
2
3
4
5

Nội dung
Nhập đúng
Sử dụng đúng hàm để tính cột tổng cộng
Sắp xếp đúng
Lọc đúng
Tạo đúng biểu đồ theo yêu cầu
Định dạng đúng

Điểm
1
1
0.5
0.5
1
1


d phũng
Phòng gd&ĐT cẩm giàng
Trờng thcs cẩm điền

Đề kiểm tra học kì iI, năm học 2012 - 2013
Môn: Tin học (thực hành) lớp7
(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1 (1.5điểm):
Hãy nêu các bớc để thực hiện việc:
- Định dạng phông chữ trong các ô tính.
- Tô màu nền cho các ô tính.
- Kẻ đờng biên của các ô tính.
Câu 2 (1.5điểm): Trình bày cách đặt lề và hớng giấy in?
Câu 3 (1điểm):
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ?
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thờng đợc sử dụng nhất và ý
nghĩa của nó?
Câu 4 (1điểm):
a) Ô A1 của trang tính có số 1.52, ô B1 có số 2.61. Số trong ô
C1 đợc định dạng là số nguyên. Nếu trong ô C1 có công thức
=A1+B1, em sẽ nhận đợc kết quả gì trong ô C1? Hãy giải thích?
b) Hãy viết cú pháp giải phơng trình đại số của phần mềm
học toán với ToolKit Math? Cho ví dụ cụ thể?
--------------------HếT----------------------


d phũng
Đáp án + biểu điểm đề kiểm tra học kì ii - Năm học 2012
2013
môn Tin học 7 (lýthuyết)

Nội dung
Điểm
u
1
Mỗi ý đúng đợc 0.5 điểm
- Định dạng phông chữ:
0.5
- Tô màu nền:
0.5
- Kẻ đờng biên:
0.5
2
- Cách đặt lề:
0.75
File -> Page Setup -> Chọn trang Margins -> Thay
đổi các thông số trong các ô Top, Bottom, Right,
Left để đặt lề
- Đặt hớng giấy in:
0.75
File -> Page Setup -> Chọn trang Page -> Chọn
Portrait cho hớng giấy đứng hoặc Landscape cho hớng giấy nằm ngang.
3
4

- Nêu đúng mục đích
- Trả lời đợc 3 dạng biểu đồ nh sách giáo khoa

0.25
0.75

a) Kết quả trong ô C1 là 4. Vì ô C1 đã đợc định 0.5


dạng là số nguyên nên khi cộng ô A1+B1 = 4.13 sẽ
đợc làm tròn xuống là 4.
b) Cú pháp giải phơng trình đại số: Solve ơng trình>
Ví dụ: Học sinh nêu đúng ví dụ đợc

d phũng
Phòng gd&ĐT cẩm giàng
Trờng thcs cẩm điền

Đề kiểm tra học kì iI, năm học 2012 - 2013
Môn: Tin học (thực hành) lớp7
(Thời gian làm bài 45 phút)

Cho bảng tính sau:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STT
1
2
3
4
5
6
7
8

B
C
D
E
Bảng điểm tổng kết năm học 2012-2013
Họ và tên
Toán
Văn
Tiếng Anh
Nguyễn Mai Anh
8
7
7
Lê Thị Bích
6
5
5
Nguyễn Huy Hoàng
9
8
9
Nguyễn Văn Mạnh
7
5
6
Tô Thị Phơng
9
9
10
Đặng Anh Hng
7
9
6
Trần Thị Thanh H6
7
8
ơng
Hoàng Minh Sơn

8

7

8

F
ĐTB
?
?
?
?
?
?
?
?


Yêu cầu: (Mỗi câu 1 điểm)
1) Nhập vào trang tính với nội dung nh trên
2) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính cột ĐTB với các
môn đều nhân hệ số 1
3) Sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần.
4) Lọc ra những bạn có điểm môn Văn là 7.
5) Dựa vào dữ liệu của bảng tính ban đầu, tạo biểu đồ thích
hợp để minh họa cho cột điểm trung bình trong năm học.

d phũng
Đáp án + biểu điểm đề kiểm tra học kì ii - Năm học 2012
2013
môn Tin học 7 (thực hành)
Câu
Nội dung
Điểm
1
Trình bày đúng theo mẫu, nhập đầy đủ dữ liệu
1
cho các ô
2
Tính đúng các công thức, các ô còn lại sao chép
1
công thức:
3
Sắp xếp đúng
1
4
Lọc ra đúng đợc những bạn có điểm văn là 7
1
5
Lập biểu đồ đúng, trình bày đẹp, rõ ràng
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×