Tải bản đầy đủ

Kiểm tra học kì 1 tin học 7 có đáp án và ma trận

Trường:....................
Lớp:.........................
Tên:.........................
Điểm

KIỂM TRA CHẤT LƯNG
HKI
Năm học: 2013 - 2014
Môn Tin học lớp 7
Thời gian: 45 phút
Lời phê của â giáo viên

ĐỀ 1:
I. TNKQ (5 điểm): Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước
câu trả lời đúng:
Câu 1: Để lưu kết quả làm việc trong chương trình bảng tính, ta thực hiện:
A. chọn File  New.
B. chọn File  Open.
C. chọn File  Save.
D. chọn File  Save as.
Câu 2: Đòa chỉ của ô tính là:

A. tên cột mà ô nằm trên đó.
B. cặp tên hàng
và tên cột mà ô nằm trên đó.
C. cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.
D. tên
hàng mà ô nằm trên đó.
Câu 3: Trên màn hình của trò chơi nào sau đây sẽ xuất hiện các bọt khí
bay theo chiều từ dưới lên trên?
A. Bubbles
B. Wordtris
C. ABC
D. Clouds
Câu 4: Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối
đầu tiên,
A. nhấn giữ phím Delete và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
B. nhấn giữ phím Shift và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
C. nhấn giữ phím Ctrl và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
D. nhấn giữ phím Alt và lần lượt chọn các khối tiếp theo.
Câu 5: Kí hiệu của phép nâng lên lũy thừa được dùng trong chương trình
bảng tính là:
A. *
B. ^
C. \
D. /
Câu 6: Phần mềm nào sau đây giúp em học tốt môn đòa lý?
A. Geogebra
B. Earth Explorer
C. Toolkit Math D. Typing
Test
Câu 7: Cách nhập hàm nào sau đây là đúng?
A. sum (A1,B1) B. = sum (A1,B1)
C. sum(A1,B1) D. = sum(A1,B1)
Câu 8: Chỉ ra khẳng đònh sai:
A. Khối là một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ
nhật.
B. Khối là một nhóm các ô liền kề nhau.
C. Khối có thể là một ô, một hàng, một cột.
D. Khối có thể là một phần của hàng hoặc cột.
Câu 9: Khi quan sát bản đồ, ta có thể cho trái đất xoay từ trái sang phải
bằng cách


A. nhấp vào nút

B. nhấp vào nút

C. nhấp vào nút
D. nhấp vào nút
Câu 10: Trong ô E6 có công thức = B2 + C5, công thức sẽ được điều
chỉnh như thế nào nếu ta di chuyển ô E6 đến ô G9?


A. = B2 + C5
B. = D5 + E8
C. = B2 + E8
D. =
D5 + C5
Câu 11: Trong chương trình bảng tính, công thức nào sau đây là đúng:
A. = (18+5)*3 + 23
B. = (18+5).3 + 2^3
C. = (18+5)*3 + 2^3
D. = (18+5).3 + 23
Câu 12: Hàm tính số trung bình cộng có tên là:
A. sum
B. min
C. max
D. average
Câu 13: Kết quả của công thức sum(2,-4,5) là:
A. 1
B. 5
C. -4
D. 3
Câu 14: Thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính là:
A. thanh tiêu đề.
B. thanh công thức. C. thanh công cụ.
D.
thanh trạng thái.
Câu 15: Công thức nào sau đây không cho kết quả là tổng của các số
-1 và 2?
A. = Sum(-1,2) B. = Sum(-1,2)/3C. = (-1) + 2
D. = 2 + (-1)
Câu 16: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu
, điều đó có nghóa
là:
A. tên hàm nhập sai.
B. công thức nhập sai.
C. hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thò hết
các chữ số.
D. cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thò hết
các chữ số.
Câu 17: Tỉ lệ bản đồ thể hiện trên
A. thanh công cụ
B. thanh bảng chọn
C. thanh tiêu đề
D. thanh trạng thái
Câu 18: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -1 và 5, khi nhập
công thức = Average(A1,B1) ta được kết quả là
A. 2
B. -1
C. 4
D. 5
Câu 19: Trong ô D5 có công thức = A1 + B3, công thức sẽ được điều
chỉnh như thế nào nếu ta sao chép ô D5 sang ô F8?
A. = C4 + D6
B. = A1 + D6
C. = A1 + B3
D. =
C4 + B3
Câu 20: Để chọn một ô trên trang tính, ta thực hiện:
A. đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
B. nháy chuột tại nút tên hàng.
C. đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy nút phải chuột.
D. nháy chuột tại nút tên cột.
II. TNTL (2 điểm):
Giả sử trong các ô A1, B1, C1 lần lượt chứa các số 2, 3, -5. Hãy cho
biết kết quả của các công thức sau:
a. = sum(A1:C1)
c.
=
min(A1:C1)
b. = average(B1,C1)
d.
=
max(A1:C1,5)
III. THỰC HÀNH (3 điểm):
Nhập trang tính như hình bên.
a. Tại ô D1, nhập công thức tính tổng của ô
A2 và B3.
b. Tại ô D2, nhập công thức tính trung bình cộng của các ô A3, B3, C6.
c. Tại ô D3, nhập công thức tìm giá trò lớn nhất trong số các dữ
liệu trong các ô A2, A3, B3, B5, C6.
d. Tăng độ rộng của cột B, giảm độ rộng của cột C.


e. Tăng độ cao của dòng 2, giảm độ cao của dòng 4.
f. Chèn thêm một cột giữa cột B và C; Chèn thêm một dòng giữa
dòng 2 và dòng 3.
---------------

 ---------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI TIN 7

I. TNKQ (5 điểm): Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.
ĐỀ 1:
1. C.
10. A.
A. 19. A.

2. C.
11. C.
20. A.

3. A.
12. D.

4. C.
13. D.

5. B.
14. B.

6. B.
15. B.

7. D.
16. D.

8. B. 9. C.
17. D. 18.

II. TNTL (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.
a. 0

b. -1

c. -5

d. 5

III. THỰC HÀNH (3 điểm):
a.
b.
c.
d.

= A2 + B3
(0.5 đ)
= average(A3,B3,C6)
(0.5 đ)
= max(A2,A3,B3,B5,C6)
(0.5
Tăng độ rộng của cột B,
Giảm độ rộng của cột C.
e. Tăng độ cao của dòng 2,
Giảm độ cao của dòng 4.
f. Chèn thêm một cột giữa cột B và C.
đ)
Chèn thêm một dòng giữa dòng 2 và dòng 3.
(0.25 đ)

đ)
(0.25
(0.25
(0.25
(0.25

đ)
đ)
đ)
đ)
(0.25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×