Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

Trường tiểu học đỗ động

BÀI GIẢNG TOÁN 4
CHƯƠNG 2 BÀI 2: NHÂN VỚI
SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Môn: Toán 4


Kiểm tra bài cũ
35768 x 4 =


1. Ví dụ: a) 241324 x 2 =

x

241324

b) 136204 x 4 =
x


136204

4
2
4142816
5544816
4482648
82648
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
Em có nhận xét gì về hai phép nhân trên ?
Chú ý: phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả
S/5
lần nhân liền sau
7


S/57
1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
x

410536

3
1231608


Nháp
1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Bài 1:
Bài 3: Tính
a)

843275 - 123568 x 5
= 843275 - 617840 = 225435


V


Bài 4:

Bài giải

8 xã vùng thấp nhận được số quyển truyện là:
8 x 850 = 6800 (quyển)
9 xã vùng cao nhận được số quyển truyện là:
9 x 980 = 8820 (quyển)
Huyện miền núi đó nhận được số quyển truyện là:
6800 + 8820 = 15620 ( quyển)
Đáp số: 15620 quyển truyệnCâu 1
Nhân với số có một chữ
số ta nhân theo thứ
tự từ phải sang trái.


Câu 2
Nhân với số có một
chữ số ta nhân
theo thứ tự từ trái
sang phải.


Đáp án câu 1

Đúng


Đáp án câu 2

Sai


1. Ví dụ:
2. Luyện tập:
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
Chú ý: phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả
lần nhân liền sau
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×