Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số


Kiểm tra:
1, Tính bằng cách thuận tiện :
5276 + 683 + 4724
= (5276 + 4724) + 683
B

= 10 000
= 10 683

+ 683


a,Tính : 241 324 x 2 = ?
22 44 11 33 2 2 4 4
x
2
4
8 2 6 4 8

Nhân theo thứ tự từ phảỉ

sang trái:


Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010
O
b,Tính : 136204 x 4 = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
1 33 66 22 00 4
x
4
5 4 4 8 1 6

S:

N

+4 nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1.
+4 nhân 0 bằng 0 thêm1 bằng 1 viết
1.
+4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
+4 nhân 6 bằng 24 viết 4 nhớ 2.

N2

+4 nhân 3 bằng 12 thêm 2 bằng 14
viết 4 nhớ 1.
+4 nhân1 bằng 4 thêm 1 bằng 5 viết
5


O
a,Tính : 241 324 x 2 = ?
S:

2
x
4

N

4 13

2

+4nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1.

4
2

8

2 6

4

8

b,Tính : 136204 x 4 = ?
1

3

6

2

0

5

4

4

8

1

x

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

4
4
6

+4nhân 0 bằng 0 thêm1 bằng 1 viết
1.
+4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
+4 nhân 6 bằng 24 viết 4 nhớ 2.
+4 nhân 3 bằng 12 thêm 2 bằng 14
viết 4 nhớ 1.
+4 nhân1 bằng 4 thêm 1 bằng 5
viết 5

Nhân một số với số có một chữ số :
-Hạ tính
-Nhân theo thứ tự từ phải sang trái.


S :57
Luyện tập
1, Đặt tính rồi tính :
a, 341231 x 2
214325 x 4

b, 102426 x 5
410536 x 3

B
a, 341231
x

2

214325
x
4
857300

6 8 24 6 2
b, 102426
x
5

512130

410536
x
3

1231608


S :57
3,Tính :

B

a, 321475 + 423507 x 2

b, 1306 x 8 + 24573

= 321475 + 847014

= 10448 + 24573

=

=

1168489
843275 – 123568 x 5

35021
609 x 9 - 4845

843275
=
843275
– 123568
- 617840
x5

609
= 5481
x 9 - -4845
4845

=

=

225435

636


S :57
4, Một huyện miền núi có 8 xã vùng thấp và 9 xã vùng
cao . Mỗi xã vùng thấp được cấp 850 quyển truyện ,
mỗi xã vùng cao được cấp 980 quyển truyện . Hỏi
huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện ?

v

Tóm tắt :
8 xã : mỗi xã :850 quyển
9 xã : mỗi xã :980 quyển

? Quyển

Bài giải :
Số truyện 8 xã vùng thấp được cấp là :
850 x 8 = 6800 (quyển)
Số truyện 9 xã vùng cao được cấp là :
980 x 9= 8820 (quyển )
Số quyển truyện cả huyện được cấp là :
6800 + 8820 =15620 (quyển )
Đáp số : 15620 quyển truyện .


O
a,Tính : 241 324 x 2 = ?
S:

2
x
4

N

4 1

3

2

4
2

8

2 6

4

8

b,Tính : 136204 x 4 = ?
1

3

6

2

0

5

4

4

8

1

x

4
4
6

Nhân một số với số có một chữ số
:
-Hạ tính
-Nhân theo thứ tự từ phải sang
trái.
Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:
+4nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1.
+4nhân 0 bằng 0 thêm1 bằng 1 viết
1.
+4 nhân 2 bằng 8 viết 8.
+4 nhân 6 bằng 24 viết 4 nhớ 2.
+4 nhân 3 bằng 12 thêm 2 bằng 14
viết 4 nhớ 1.
+4 nhân1 bằng 4 thêm 1 bằng 5
viết 5


Chọn ý đúng:

Rung
chuông
vàng

Tích của hai số là :
3684.Nếu gấp một thừa
số lên 3 lần thì tích của
hai thừa số là :
aa,

b,

c,

d,

11052

1128

3687

3681

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×