Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

MÔN TOÁN - LỚP 4
BÀI : NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ
SỐ


NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. KIỂM TRA BÀI CŨ :

24132

2

12345

3

48264

37035II. BÀI MỚI :

241324

2

136204

4

4 8 2648

5 4 4816


III. THỰC HÀNH NHÂN :
BÀI 1 :

214325

a) 3 4 1 2 3 1


2
6 8 24624
857400


410536

b) 1 0 2 4 2 6


5


5 1 21303

1 2 3 16 0 8


BÀI 2 :

M
201634M

2

3

4

5

4 0 3 2 6 8 6 0 4 9 0 2 8 0 6 5 3 6 100 8 1 7 0


BÀI 3 :

A) 321475 + 423507  2
= 321475 + 847014
B) 609  9 − 4845
= 5481
= 636

− 4845


BÀI 4 :

A) 850  8 =6800
B) 980  9 =8820
C) 6800 + 8820 =
15620Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×