Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG
2 BÀI 2: NHÂN VỚI SỐ CÓ
MỘT CHỮ SỐ


Bài cũ: Đặt tính rồi tính:

a) 386259 + 260837

b) 2132 x 3


241324
×
2
482648

- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

136204
×
4
544 816

- 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
- 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
- 4 nhân 2 bằng 8, viết 8.
- 4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2.
- 4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1.
- 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.


Bài1 Đặt tính rồi tính:
a) 341231 x 2

b) 102426 x 5

341231
×
2
682462

102426

214325 x 4

214325
×
4
857300

×

5


512130

410536 x 3

×

410536

3
1231608


Bài 3 Tính:
a) 321475 + 423507 x 2
847014
843275 – 123568 x 5
617840

= 321475 +
= 1168489
= 843275 –
= 225435

Bài 4 (SGK): Dành cho học sinh khá, giỏi
Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:
850 x 8 = 6800 ( quyển )
Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:
980 x 9 = 8820 ( quyển )
Số quyển truyện cả huyện được cấp là:
6800 + 8820 = 15620 ( quyển )
Đáp số: 15620 quyển


- Khi nhân với số có một chữ số ta làm thế nào?
- Trong phép nhân có nhớ ta thêm số nhớ vào
lúc nào?


Le sson.exe

Trò chơi:

“Đúng - sai”-Về nhà xem chữa lại các bài làm sai.
-Làm bài tập: 2; 3b; 4 trang 57.
-Chuẩn bị: Tính chất giao hoán của phép
nhân.


TIẾT HỌC KẾT
THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×