Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số


.
Toán:
Kiểm tra bài cu

Tính
328756 + 486075
+

328576
486075
814651

562398 - 73529
562398
73529
488869


Toán: Nhân với số có một chữ số


241324 x 2 = ?
241324
x
2
4 8 26 48

241324 x 2 = 482648

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.
* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.
* 2 nhân 4 bằng 8, viết 8.
* 2 nhõn 2 bằng 4, viờờ́t 4.


Toán:

Nhân với số có một chữ số

136204 x 4 = ?
136204
x
4
5 4 48 16

136204 x 4 = 544816

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái
* 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1.
* 4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.
* 4 nhân 2 bằng 8,viết 8.
* 4 nhân 6bằng 24, viết 4 nhớ 2.
* 4 nhân 3 bằng 12, êm 2 bằng 14,
viết 4 nhớ 1.
* 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5.
Toán: Nhân với số có một chữ số

Bài 1

Đặt tính rồi tính

a, 341231 x 2
341231
x
2
682462
b, 102426 x 5
102426
x
5
512130

214325 x 4
214325
x
4
457300
410536 x 3
410536
x
3
1231608


Toán: Nhân với số có một chữ số

Bài 3: Tính
a) 321475 + 423507 x 2
= 321457 + 847014
= 1168489

843275 – 123568 x 5
= 843275 - 617840
= 225435


- Thực hiện phép tính:
384 x 3
- Nêu lại cách nhân
- Về nhà làm bài tập 4 SGK/ 57
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×