Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 4
BÀI 3: DIỆN TÍCH HÌNH THOI


Toán
Câu hỏi 1: Nêu đặc điểm của hình thoi?Câu hỏi 2: Hai đường chéo của hình thoi như thế nào
với nhau?Hình 3

Hình 4


Câu hỏi 3: Trong các hình trên, hình nào là hình thoi?Hình 3

Hình 4

Câu hỏi 3: Trong các hình trên, hình nào là hình thoi?Toán

Diện tích hình thoi
B
n A

n
2

On

C

2

D
m

Yêu cầu: Em hãy suy nghĩ để tìm cách cắt hình thoi thành
các tam giác. Sau đó ghép lại thành hình chữ nhật.


Toán

Diện tích hình thoi

On
2

C
m

D
m

Diện tích của hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
n
n
m �n
m

Diện tích hình chữ nhật MNCA là
. Mà m � 
2
2
2
m �n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là
2
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng đơn vị đo)

m �n
s
2

( S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo)n A

n
2
n
2

N

M

B


Diện tích hình thoi
Luyện tập
Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết :
AC = 3 cm; BD = 4 cm

Bài 1: (142)

B

b) Hình thoi MNPQ, biết :
MP = 7 cm; NQ = 4 cm

N
A

C

M

P
Q

D
Bài giải:
Diện tích hình thoi ABCD là:
3 X 4 : 2 = 6 (cm2)
Đáp số: 6 cm2

Bài giải:

Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 x 4 = 14 (cm2)
2
Đáp số: 14 cm2


Toán
Diện tích hình thoi
Luyện tập

Bài 2 ( 143 )
Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm


Toán
Diện tích hình thoi
Luyện tập
Bài 3 ( 143 )

Đúng ghi Đ, sai ghi S

B
2cm A

M

N
2cm

C
D

Q

P

5cm

5cm
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
b) Diện tích hình thoi bằng

1
diện tích hình chữ nhật.
2

S
Đ


Toán
Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo)
S = m2x n


Em hãy chọn thẻ đúng.
Diện tích hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo 4cm
và 5cm là:
a. 10cm
b. 20cm
c.
C 10 cm2


DẶN DÒ
 Ôn lại bài
 Làm bài 1 trang 142, bài 3 trang 143
vào vở.
 Chuẩn bị: luyện tập trang 143.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×