Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Trường Tiểu Học Bàu Sen - TP. Vũng Tàu


Toán
* Kiểm tra bài cũ:
B

C

A

D

A

B

3 cm

D


5 cm

C


Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Cho hình thoi ABCD. Có AC = m , BD = n
B
M
n A

n
2

O

B

BO =

C

O

D
m

1
BD Vậy
2

N

n
2

AC

n
2

O là trung điểm của 2 đường chéo

m

BO =

n
2

, OD =

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

n
2

m x

, AC = m , MA = BO =

n
2

=

m× n
2

n
2

*Quy tắc: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 đường chéo
chia cho 2.
m × n , S = (m x n ) :2
Công thức:
S=

2


Luyện tập:
Bài 1 / 143 : Tính diện tích của:
B

a) Hình thoi ABCD biết:

b) Hình thoi MNPQ biết :

AC = 3 cm , BD = 4 cm

MP = 7 , NQ = 4 cm
N

A

C

P

M

Q
D

Bài giải:
Diện tích hình thoi ABCD là:
2
( 4 x 3 ) : 2 = 6 ( cm )

Đáp số : 6

cm 2

Bài giải:
Diện tích hình thoi MNPQ là:
2
( 7 x 4 ) : 2 = 14 (cm )
2
Đáp số : 14 cm


Bài 2/ 143 : Tính diện tích hình thoi , biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm
Bài giải:
a) Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo là 5 dm và 20 dm là:
2
dm
( 5 x 20) : 2 = 50 (
)

b ) Đổi : 4 m = 40 dm
Diện tích hình thoi có độ dài đường chéo là 40 dm và 15 dm là:
2
dm
(40 x 15 ) : 2 = 300 (
)

2
Đáp số: a) 50 dm
2
dm
b) 300


PHIẾU HỌC TẬP

TÊN:
……………………
……….

Bài 3/ 143 Đúng ghi Đ , sai ghi S:
B

2 cm

M

A

5 cm

N

C
2 cm
D

Q

5 cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
b ) Diện tích hình thoi bằng

1
2

diện tích hình chữ nhật.

P


Toán

DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Cho hình thoi ABCD. Có AC = m , BD = n
B
M
n A

n
2

O
n
2

C

D
m

A

O là trung điểm của 2 đường chéo
B

n
2

O

N

C

m

*Ghi nhớ: Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài 2 đường chéo
chia cho 2.
m× n
Công thức:
S=

2


Chúc các em học giỏi!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×