Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi


Toán:

Kiểm tra bài cũ
1 : Em hãy nêu đặc điểm của hình thoi?
- Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song có 4
cạnh bằng nhau.
-Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
2 : Em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?
-Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy số đo chiều
dài nhân với số đo chiều rộng (cùng một đơn vị đo) .


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
B
n


A

O

D
m

C


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
n

A

B
O

C

D
Các cách cắt ghép hình thoi tạo thành hình chữ nhật

A

B

22
D

B
O

A


O
1 1

m

C
C

D


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.

B
O

A
n

C

D
m

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)

B
A
A

O
O O
2
1
D D

B

M

C
C

A

2

n
2

N

1
O
m

C


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)
B
B
M
N

n

A

O

n
2
n
2

C

A

D
m
Nhìn toàn hình vẽ hãy so sánh diện tích của hình thoi
ABCD và diện tích của hình chữ nhật AMNC sau khi được
cắt ghép từ các mảnh của hình thoi ABCD?

n
2

O

C

m

Thảo luận
nhóm đôi


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)
B
B
M
N

n

A

O

n
2
n
2

n
2

C A

O

D

m

Dựa vào hình vẽ ta có: m
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
mxn
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x . nMà m x
=n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là

m x .n 2

2

2

2

Qua cách tính diện tích hình thoi ABCD ở trên
hãy tìm cách tính diện tích hình thoi?

Thảo luận
nhóm 4

C


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)
B
B
M
N

n

A

O

n
2
n
2

C

n
2

A

O

D

m

Dựa vào hình vẽ ta có: m
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
mxn
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x .nMà m x =n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là

m x .n 2

2

2

2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng một đơn vị đo).
mxn
S=
2

(S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài của hai đường chéo).

C


Toán:

Diện tích hình thoi
Luyện tập
S=

Bài 1: Tính diện tích của:
a)Hình thoi ABCD , biết : AC = 3cm ;
BD = 4 cm. B

A

C
D

Bài giải
Diện tích hình thoi ABCD là:

mxn
2

b) Hình thoi MNPQ,
biết MP= 7cm, NQ= 4cm.

N

P

M
Q

Bài giải
Diện tích hình thoi MNPQ là:

(3 x 4) : 2 = 6 (cm2 )

(7 x 4) : 2 = 14 (cm2 )

Đáp số: 6 cm2

Đáp số: 14 cm2


Toán:

Diện tích hình thoi

Bài 2; Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm;
Bài giải : Diện tích của hình thoi là :
(5 x 20) : 2 = 50 (dm2 )
Đáp số: 50 dm2.
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm;
Bài giải : Đổi : 4 m = 40 dm.
Diện tích của hình thoi là :
(40 x 15) : 2 = 300 (dm2)
Đáp số: 300 dm2.


Toán:

Diện tích hình thoi

Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S:

M

B

2 cm

A

N

5 cm

2 cm

C
Q

D
5 cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật S
b) Diện tích hình thoi bằng

1

2

diện tích hình chữ nhật Đ

P


Toán:

Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD có AC = m, BD = n.
Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC
để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)
B
B
M
N

n

A

O

n
2
n
2

C

n
2

A

O

D

m

Dựa vào hình vẽ ta có: m
Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
mxn
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x .nMà m x =n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là

m x .n 2

2

2

2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2
(cùng một đơn vị đo).
mxn
S=
2

(S là diện tích của hình thoi; m,n là độ dài của hai đường chéo).

C


Toán:

Diện tích hình thoi

Số lượng đội chơi: Có 2 đội tham gia, mỗi đội cử 4 bạn.
Cách chơi: Có 4 hình ứng với 4 công thức tính diện tích. Hãy nhanh tay để
gắn mỗi hình đúng với công thức tính diện tích của nó
Hình thức chơi: Chơi tiếp sức các thành viên trong đội sẽ lần lượt lên gắn (mỗi người
1 lần) công thức tính diện tích ứng với mỗi hình. Kết thúc cuộc chơi đội nào gắn
nhanh hơn và chính xác đội đó chiến thắng.
B
A
A
B
B
B
A
A

C
D

D
S=axb
S=axh

C

D
S=axa
mxn
S=
2

C

D

C


Toán:

Diện tích hình thoi

B
A

A

B

D

C

C
D
mxn
S=
2

A

B

D
S=axb

C

S=axa

B

A

D

S=axh

C


Các em về nhà học bài và
làm bài trong vở bài tập
toán


ờng tiểu học Bình Minh - Kiến XươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×